Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 Προοίμιο

Η παρούσα σελίδα καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών και χρηστών που συλλέγει ο Συνεταιρισμός Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης (Σ.Ε.Π.Π.Π.), κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού τόπου seppp.gr. Επίσης, η παρούσα σύμβαση καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών από το seppp.gr προς τις τυχόν συμβατικά συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή οργανισμούς με αυτό.

Συλλογή και χρήση δεδομένων

Ο Σ.Ε.Π.Π.Π. δύναται μέσω του διαδικτυακού τόπου seppp.gr να συλλέγει προσωπικά στοιχεία μέσω ειδικών ηλεκτρονικών φορμών, για λόγους που έχουν να κάνουν αποκλειστικά με τις δραστηριότητές του. Τέτοιες δραστηριότητες είναι η εγγραφή νέου μέλους, η δήλωση επιθυμίας για αγορά προϊόντων μέσω του Σ.Ε.Π.Π.Π., η δήλωση συμμετοχής σε συνελεύσεις του Σ.Ε.Π.Π.Π. κ.α.. Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται βραχυπρόθεσμα σε ειδική online βάση δεδομένων, στον ίδιο server όπου βρίσκεται και ο διαδικτυακός τόπος seppp.gr, και στη συνέχεια αποθηκεύονται τοπικά σε σκληρούς δίσκους των γραφείων του Σ.Ε.Π.Π.Π.. Τα αποθηκευμένα στοιχεία επεξεργάζονται κατάλληλα, αποκλειστικά και μόνο από τα Στελέχη του Σ.Ε.Π.Π.Π., προκειμένου να ολοκληρωθούν επιτυχώς οι διαδικασίες για τις οποίες προορίζονται (εγγραφή νέου Μέλους, τελική αγορά προϊόντος κ.ά.).

Αποκάλυψη προσωπικών στοιχείων

Ο Σ.Ε.Π.Π.Π. δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών του seppp.gr σε κανένα τρίτο φορέα. Το seppp.gr μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών και χρηστών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα εάν και μόνο εάν (α) έχει τη ρητή συγκατάθεση του επισκέπτη ή του χρήστη, (β) η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με τον Σ.Ε.Π.Π.Π. καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών (τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με τον Σ.Ε.Π.Π.Π. έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες του seppp.gr καταθέτουν σε αυτό και μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος) και (γ) επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και μόνο προς τις αρμόδιες αρχές.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E. mail)

Η προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομίου (e. mail) δύναται να χρησιμοποιηθεί από τον Σ.Ε.Π.Π.Π. για λόγους που έχουν να κάνουν αποκλειστικά και μόνο με τις δραστηριότητες του και κυρίως για λόγους ενημέρωσης των Μελών του για πολύ σημαντικά ζητήματα. Η αποστολή e. mail γίνεται είτε ατομικά είτε μαζικά. Ειδικά για την περίπτωση της μαζικής αποστολής ενός μηνήματος e. mail, χρησιμοποιείται η επιλογή BCC (Blind Carbon Copy), ώστε η εμφάνιση του προσωπικού e. mail να μην είναι δυνατή στους υπόλοιπους παραλήπτες.

Σύνδεσμοι (links) προς άλλα sites

Το seppp.gr περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους (sites) επιχειρήσεων και οργανισμών, οι οποίοι δεν ελέγχονται από τον Σ.Ε.Π.Π.Π. όσον αφορά το περιεχόμενό τους. Ο Σ.Ε.Π.Π.Π. σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών ή και χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.

Στατιστικά επισκεψιμότητας

Ο Σ.Ε.Π.Π.Π. χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική υπηρεσία Analytics της Google Inc., προκειμένου να συλλέγει στατιστικά στοιχεία σχετικά με την επισκεψιμότητα του seppp.gr. Τα στοιχεία αυτά είναι ανώνυμα και εμπιστευτικά και συλλέγονται αποκλειστικά και μόνο για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των σκοπών του διαδικτυακού τόπου seppp.gr.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη ή χρήστη των υπηρεσιών του seppp.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος -αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου- πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Στο πλαίσιο αυτό, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση, ο Σ.Ε.Π.Π.Π. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών και χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης ή χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του seppp.gr.