ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2020

Προς: Όλους τους Μετόχους Μέλη  

 

Καλούνται όλα τα Μέλη του αστικού συνεταιρισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, δυνάμει της υπ’ αριθμόν 3/1.12.2019 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τους ορισμούς του ν.1667/1986 και του Καταστατικού του ΣΕΠΠΠ, στην 12η Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 2 το μεσημέρι στη Λάρισα, στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο επί της οδού Παπακυριαζή αριθμός 44, προς ανασκόπηση και έγκριση των πεπραγμένων της προηγούμενης χρήσης και προς λήψη αποφάσεων για την τρέχουσα.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γ.Σ. θα συνέλθει ύστερα από εφτά ημέρες, χωρίς νέα πρόσκληση των Συνεταίρων, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ. θα συνέλθει, ομοίως χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα εφτά ημέρες αργότερα, ήτοι τελικά τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 2 το μεσημέρι στη Λάρισα, στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο επί της οδού Παπακυριαζή αριθμός 44, οπότε θα συζητήσει και θα λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

 

Πρόγραμμα εργασιών & θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

14:00–14:30

Έλεγχος απαρτίας - Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γ.Σ. - Νομιμοποίηση Μελών - Εκλογή μελών εφορευτικών επιτροπών.

 

14:30–15:00

Διοικητικός Απολογισμός 2019: υποβολή διαχειριστικών πράξεων και ενεργειών Διοίκησης προς έγκριση από το σώμα.

 

15:00–16:00

Οικονομικός Απολογισμός 2019: υποβολή ισολογισμού της 31.12.2019 & ετήσιων οικονομικών καταστάσεων προς έγκριση. Απολογισμός αγοράς ακινήτου και μεταφοράς της έδρας του ΣΕΠΠΠ. Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου, Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση από 1.01.2020 έως 31.12.2020.

 

16:00–16:30

Διάλειμμα – Μεσημεριανός μπουφές – Κοπή πίτας.

 

16:30–17:00

Προμήθειες Μελών.

 

17:00–18:00

Απολογισμός Σημείων Εξυπηρέτησης Πελατών ΣΕΠ & λήψη αποφάσεων για την ανάπτυξη του δικτύου και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

18:00–18:30

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφοριών & κήρυξη λήξης εργασιών Γενικής Συνέλευσης

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΕΠΠΠ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΖΑΜΠΑΖΛΗ

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην τακτική Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού έχουν όλοι οι μέτοχοι Μέλη που παρίστανται αυτοπροσώπως εάν είναι φυσικά πρόσωπα ή δια του νόμιμου εκπροσώπου τους, εάν πρόκειται για εταιρίες. Μέλος που αδυνατεί να παραβρεθεί αυτοπροσώπως, μπορεί να εξουσιοδοτήσει ως αντιπρόσωπο αυστηρά συγγενή εξ αίματος Α’ ή Β’ βαθμού (δηλαδή σύζυγο, τέκνο, γονέα ή αδερφό), ο οποίος θα έχει μόνο δικαίωμα λόγου και όχι δικαίωμα ψήφου.

 

Στην περίπτωση αυτή το Μέλος θα πρέπει να ενημερώσει τον ΣΕΠΠΠ για την πρόθεση παράστασης μέσω αντιπροσώπου, ενώ ο ίδιος ο αντιπρόσωπος για να εισέλθει και να παραμείνει στον χώρο της συνεδρίασης θα πρέπει να διαθέτει και να καταθέσει κατά την προσέλευσή του, τα κάτωθι:

 

1.      τη συνημμένη ειδική Δήλωση – Πληρεξουσιότητα ορισμού Αντιπροσώπου.

2.      αποδεικτικό της συγγένειάς τους (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τα ΚΕΠ  ή τις υπηρεσίες Δημοτολογίου).

3.      φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητάς του (ή διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου που φέρει τα στοιχεία και τη φωτογραφία του αντιπροσώπου).

 

Το κείμενο για την πληρεξουσιότητα διατίθεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

Δήλωση – πληρεξουσιότητα ορισμού Αντιπροσώπου