Πολιτική Ποιότητας

 

Πολιτική Ποιότητας  Σ.Ε.Π.Π.Π.
 
Με αφοσίωση στο όραμα και τις αξίες του Σ.Ε.Π.Π.Π πρωταρχικός στόχος του Συνεταιρισμού είναι:
 
  • Η απόλυτη ειδίκευση στους τομείς της δραστηριοποίησής του.
  • Η συνεχής ποιοτική και ποσοτική βελτίωση του επιπέδου των προϊόντων και υπηρεσιών του.
  • Η σύγχρονη και υπεύθυνη αντιμετώπιση όλων των αναγκών των Μελών και των πελατών του.
 
Ο Συνεταιρισμός έχει κυρίως οικονομικούς σκοπούς και αποβλέπει στην οικονομική ανάπτυξη των Μελών του. Ο κύριος στόχος του Σ.Ε.Π.Π.Π. είναι η προστασία και η εν γένει οικονομική ανάπτυξη των Μελών με την παροχή τεχνικής και οργανωτικής βοήθειας για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουν και για την τεχνολογικά άριστη διαχείριση τους, η διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών στο ευρύ καταναλωτικό κοινό μέσω των καταστημάτων του Συνεταιρισμού και των Μελών του, καθώς και η με κάθε τρόπο, εντός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, εκμετάλλευση του Δικτύου προς όφελος των Συνεταίρων.
 
Οι Αρχές που συνθέτουν την πολιτική του Σ.Ε.Π.Π.Π είναι οι εξής:
 
  • Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και προϊόντων και υψηλή ποιότητα υποστήριξης αυτών.
 
  • Υψηλό επίπεδο ανταπόκρισης στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις των Μελών και των πελατών.
 
  • Ανταπόκριση στις χρονικές και οικονομικές απαιτήσεις και προσδοκίες των Μελών και των πελατών.
 
  • Διαφάνεια και αξιοπιστία πάσης φύσεως στις οικονομικές συναλλαγές.
 
  • Εφαρμογή και διαρκής βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001:2008, με στόχο τη βέλτιστη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των εργασιών μας.
 
  • Συνεχής παρακολούθηση και εφαρμογή της νομοθεσίας.
 
Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι του Σ.Ε.Π.Π.Π δεσμευόμαστε στην επίτευξη των στόχων του Συνεταιρισμού και στη συνεχή και απαρέγκλιτη τήρηση των αρχών πολιτικής ποιότητας, διότι πιστεύουμε ότι αποτελούν κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας του Σ.Ε.Π.Π.Π., διασφαλίζοντας την ικανοποίηση των Μελών και των πελατών μας και κάνοντας μας περήφανους και ικανοποιημένους από την εργασία μας.
 
 
 
 
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Π.Π.
ΤΖΑΜΠΑΖΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
 
 
Αθήνα, 29.08.2012