ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΕΠΠΠ

Προς: Όλους τους Μετόχους Μέλη  
 
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμόν 3/21.01.2015 απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο του αστικού συνεταιρισμού Επαγγελματίες Πράκτορες Παιχνιδιών Πρόγνωσης (ΣΕΠΠΠ) προσκαλεί τα Μέλη του στην 7η Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015 στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο GrandHotelPalace, επί της οδού Μοναστηρίου αριθμός 305-307 στις 12:00 το μεσημέρι, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα πεπραγμένα της χρήσης και τη μελλοντική πορεία του Συνεταιρισμού.
 
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γ.Σ. θα συνέλθει ύστερα από εφτά ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ. θα συνέλθει χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα εφτά ημέρες αργότερα, ήτοι τελικά, την Δευτέρα 30η Μαρτίου 2014 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, οπότε θα συζητήσει και θα λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

Πρόγραμμα εργασιών & θέματα ημερήσιας διάταξης:
 
12:00 – 12:30 Έλεγχος Απαρτίας
                        Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γ.Σ.
                        Εγγραφή νέων Μελών (χρήση 2014) και νομιμοποίηση συμμετοχής τους στις εργασίες - προσέλευση νέων Μελών
                        Εκλογή μελών εφορευτικών επιτροπών για τις προβλεπόμενες ψηφοφορίες της συνέλευσης 

12:30               Έναρξη εργασιών

12:30 – 14:00 Διοικητικός Απολογισμός χρήσης – υποβολή διαχειριστικών πράξεων και   ενεργειώνΔιοίκησης προς έγκριση από το σώμα
                Οικονομικός Απολογισμός χρήσης: επιστροφή συνεταιριστικών μερίδων σε αποχωρήσαντα
                               Μέλη - υποβολή ισολογισμού της 31.12.2014 προς έγκριση από το σώμα
                               Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου
                               Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών
                  Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα διαχειριστική χρήση από 1.01.2015 έως 31.12.2015
 
14:00 – 14:30 Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της οικονομικής μελέτης που ανατέθηκε με έγκριση της προηγούμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης σχετικά με την επίδραση της παροχής υπηρεσιών μη απαλλασσόμενων από το ΦΠΑ από τον Συνεταιρισμό και τα Μέλη του, ώστε να αποφασισθεί η μελλοντική ή όχι επέκταση σε τέτοιες δραστηριότητες

14:30 – 15:00 Τρέχουσες διαπραγματεύσεις με εταιρίες και προμηθευτές - πλάνο ανάπτυξης, υποστήριξης και προβολής του δικτύου των συνεταίρων και του ίδιου του Συνεταιρισμού – Εμπορική πολιτική και τιμολόγηση υπηρεσιών -  υποδομές – λήψη αποφάσεων όπου απαιτηθεί.

15:00 – 15:30  Λήψη απόφασης επί του θέματος ανανέωσης της σύμβασης έργου με την εταιρία μηχανογράφησης και τεχνικής υποστήριξης

15:30 – 16:00  Διεξαγωγή μυστικών ψηφοφοριών Διοικητικού & Οικονομικού Απολογισμού
                        Διάλειμμα – Μεσημεριανός μπουφές

 

16:00            Επανέναρξη εργασιών - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφοριών Διοικητικού & Οικονομικού Απολογισμού

16:00 – 17:00    Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του επόμενου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού

          Ανακοίνωση υποψηφίων & ομιλίες  

          Διεξαγωγή μυστικών ψηφοφοριών

17:00 – 17:30            Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
                  
                              Λήξη εργασιών Γενικής Συνέλευσης
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Σύμφωνα με το Καταστατικό οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών των Οργάνων του Συνεταιρισμού διενεργούνται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, το οποίο καταρτίζεται με βάση τις ατομικές αιτήσεις των Μελών, που κατατίθενται έως και πέντε ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της ΓΣ.

Όσοι Συνεταίροι ενδιαφέρεστε να καταθέσετε υποψηφιότητα για τις θέσεις των 7 τακτικών και των 3 αναπληρωματικών μελών του ΔΣ ή για τις θέσεις των 3 τακτικών και του 1 αναπληρωματικού μέλους του ΕΣ, καλείσθε να το δηλώσετε εγγράφως μέχρι και την 11η Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη υπογράφοντας νομίμως τη συνημμένη αίτηση
 
Διεύθυνση αποστολής των αιτήσεων είναι η έδρα του ΣΕΠΠΠ (Μάρνη 56 – 104 37 Αθήνα).
 
Ο κατάλογος των υποψηφίων για τη νέα τριετή διοίκηση και τον έλεγχο του Συνεταιρισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα την Πέμπτη 12 Μαρτίου.  

Αίτηση υποψηφιότητας σε ΔΣ ή ΕΣ
 

  • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην τακτική Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού έχουν όλοι οι μέτοχοι Μέλη που παρίστανται αυτοπροσώπως εάν είναι φυσικά πρόσωπα ή δια του νόμιμου εκπροσώπου τους εάν πρόκειται για εταιρίες.  

Μέλος που αδυνατεί να παραβρεθεί αυτοπροσώπως, μπορεί να εξουσιοδοτήσει ως αντιπρόσωπο αυστηρά συγγενή εξ αίματος Α’ ή Β’ βαθμού (δηλαδή σύζυγο, τέκνο, γονέα ή αδερφό), ο οποίος θα έχει μόνο δικαίωμα λόγου και όχι δικαίωμα ψήφου.

Στην περίπτωση αυτή το Μέλος θα πρέπει να ενημερώσει τον ΣΕΠΠΠ για την πρόθεση παράστασης μέσω αντιπροσώπου, ενώ ο ίδιος ο αντιπρόσωπος για να εισέλθει στον χώρο της συνεδρίασης θα πρέπει να διαθέτει και να καταθέσει κατά την προσέλευσή του, τα κάτωθι:

1.       τη συνημμένη ειδική Δήλωση – Πληρεξουσιότητα
(υπογεγραμμένη από το Μέλος που εκπροσωπεί)

2.  αποδεικτικό της συγγένειάς τους (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τα ΚΕΠ ή τις υπηρεσίες Δημοτολογίου).

3.     φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητάς του (ή διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου που φέρει τα στοιχεία και τη φωτογραφία του αντιπροσώπου).  
 
Δήλωση – πληρεξουσιότητα ορισμού Αντιπροσώπου
 
 

 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Π.Π.