ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ & ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΕΣ)
Ενημέρωση Μελών για θέματα φορολογίας  
 
Λόγω των συνεχών μεταβολών στη φορολογική νομοθεσία, δημιουργείται έντονη σύγχυση στα Μέλη τόσο για τις ειδικότερες διατάξεις που εφαρμόζονται στις αμοιβές που λαμβάνουν από τον ΣΕΠΠΠ και τους παρακρατηθέντες φόρους των προμηθειών αυτών, όσο και για τη δυνατότητα δικαιολόγησης επισφαλειών στις πωλήσεις τους.

Ενόψει των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, που βάσει νόμου λήγουν την 30η Ιουνίου (φυσικά πρόσωπα και εταιρίες), ενώ ήδη δημοσιεύματα μιλούν για παράταση στην προθεσμία αυτή, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω: 

Α) ΕΤΗΣΙΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2014.
 
Εφαρμόζεται η ΠΟΛ 1051 με ημερομηνία δημοσίευσης την 18/3/2015 και αντικείμενο « Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων και της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2014». 

Σύμφωνα με την ΠΟΛ τα στοιχεία που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες Βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογικού έτους 2014 (στην τελευταία αυτή περίπτωση περιλαμβάνονται οι προμήθειες από τον ΣΕΠΠΠ), υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου (TAXISnet), και ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του Κ.Φ.Α.Σ. που τηρούνται και από τον τρόπο ενημέρωσής τους (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα). Υποβάλλονται ενιαία και υποχρεωτικά με το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες Βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα που καταβλήθηκαν, καθώς και με το φόρο που παρακρατήθηκε επί αυτών.
 
Κατά τα ανωτέρω, ο ΣΕΠΠΠ έχει ήδη υποβάλει ηλεκτρονικά και για όλα τα Μέλη του, τα ποσά των αμοιβών που έλαβαν μέσα στο 2014, καθώς και τα ποσά των αντίστοιχων παρακρατηθέντων φόρων επί των αμοιβών τους. Συνδεόμενο κάθε Μέλος στην καρτέλα του στο Taxisnet θα βρει ήδη τα ποσά αυτά δηλωμένα και προσυμπληρωμένα από την εφαρμογή του υπουργείου οικονομικών. Οι ηλεκτρονικές αυτές δηλώσεις έχουν αποσταλεί τόσο για τις ατομικές επιχειρήσεις όσο και για τις εταιρίες (οε, εε, κοινωνίες), ωστόσο οι εταιρίες μόνο, δεν είναι ακόμα δυνατόν να επιβεβαιώσουν τη συμπλήρωση των στοιχείων αυτών, καθώς η εφαρμογή δεν έχει ανοίξει από το υπουργείο. Τέλος, η έντυπη αποστολή βεβαίωσης από τον ΣΕΠΠΠ προς τα Μέλη δεν είναι πλέον απαραίτητη, ωστόσο θα προωθηθούν εντός της ερχόμενης εβδομάδας και στα emails των Μελών για τήρηση του αρχείου τους.

Β) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΠΑΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. 

Με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν.4328/2015 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αρ. φύλλου 51 στις 14/5/2015, τροποποιείται το άρθρο 26 του Κ.Φ.Ε. Ν. 4172/2013 και προστίθεται η 8η παράγραφος σύμφωνα με την οποία, στα πρακτορεία επαγγελματιών πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης ως ποσό πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων ποσοστού 1,5% για πωλήσεις έως 500.000 € και 1% για πωλήσεις από 500.001€ έως 1.000.000 €. Η παραπάνω διάταξη σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4328/2015 ισχύει από 8/5/2015 και εφαρμόζεται στα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.

Το παραπάνω ποσό πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων εκπίπτει ως δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα μειώνοντας τα κέρδη του έτους. 
Παράδειγμα

Πρακτορείο ΟΠΑΠ έχει πραγματοποιούμενες πωλήσεις 700.000€. 

Έχει τη δυνατότητα να εκπέσει ως δαπάνη από τα έσοδά του, λόγω της δυνατότητας πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων, το ποσό των 9.500€.

Πωλήσεις 500.000 Χ 1,5%      ποσοστό πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων= 7.500€
Πωλήσεις 200.000 Χ 1 %        ποσοστό πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων= 2.000€ 
Συν. Πωλήσεων 700.000€ Συνολικό ποσό πρόβλεψης επισφ. Απαιτήσεων =9.500€

Σύμφωνα με το νόμο δεν προβλέπεται δυνατότητα πρόβλεψης για τις πωλήσεις άνω του 1.000.000€.
Αυτός που έχει για παράδειγμα πωλήσεις 1.200.000 μπορεί να κάνει πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 12.500 €.  Όσο δηλαδή και αν είχε πωλήσεις 1.000.000€

Τέλος, το ποσό της πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων είναι απαραίτητο να εγγραφεί στα τηρούμενα λογιστικά βιβλία, για να μπορεί να εκπέσει ως δαπάνη σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4172/2013.