ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ & ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΚΗ 

 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Αθήνα, 31 Μαΐου 2021

Προς: Όλους τους Μετόχους Μέλη  

 

Προσκαλούνται όλα τα Μέλη του αστικού συνεταιρισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ σύμφωνα με τους ορισμούς του ν.1667/1986 και του Καταστατικού του ΣΕΠΠΠ, στην 13η Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 και ώρα 11:00 το πρωί στην Αλεξανδρούπολη, στο ξενοδοχείο GRAND HOTEL EGNATIA στη Λεωφόρο Δημοκρατίας αριθμός 280, προκειμένου να αποφασίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που περιλαμβάνονται στην παρούσα.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γ.Σ. θα συνέλθει ύστερα από εφτά ημέρες, χωρίς νέα πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ. θα συνέλθει ομοίως χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, εφτά ημέρες αργότερα, ήτοι τελικά την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 και ώρα 11:00 το πρωί, στην Αλεξανδρούπολη, στο ξενοδοχείο GRAND HOTEL EGNATIA, επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας αριθμός 280, οπότε θα συζητήσει και θα λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

 

Δεδομένης της κρισιμότητας των θεμάτων που θα συζητηθούν και των απαραίτητων αρχαιρεσιακών διαδικασιών, παρακαλούνται οι Συνεταίροι να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρασταθούν στη δεύτερη και τελική επαναληπτική συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 29 Ιουνίου 2021 στις 11:00 το πρωί στο ξενοδοχείο GRAND HOTEL EGNATIA στη Λεωφόρο Δημοκρατίας αριθμός 280 στην Αλεξανδρούπολη, δοθέντος ότι πάντοτε μέχρι σήμερα οι προηγούμενες συνεδριάσεις δεν πραγματοποιούνται λόγω έλλειψης της απαιτούμενης απαρτίας.

 

Στη συνεδρίαση και στους χώρους διεξαγωγής της θα τηρούνται απαρέγκλιτα τα εκάστοτε προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα για την αποφυγή διάδοσης της Covid-19, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Πρόγραμμα εργασιών & θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

11:00 – 11:45

Προσέλευση Μελών

 

Έλεγχος απαρτίας

 

Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γ.Σ.

 

Εγγραφή νέων Μελών και νομιμοποίηση συμμετοχής τους στις εργασίες.

 

Εκλογή μελών εφορευτικών επιτροπών για τις ψηφοφορίες της συνέλευσης.

 

11:45

Έναρξη εργασιών - Ομιλία Προέδρου Δ.Σ.

 

11:45 – 12:30

Διοικητικός Απολογισμός χρήσης – υποβολή διαχειριστικών πράξεων και   ενεργειών Διοίκησης προς έγκριση από το σώμα.

 

Οικονομικός Απολογισμός: υποβολή ισολογισμού της 31.12.2020 & των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων προς έγκριση, Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου, απαλλαγή από ευθύνη. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα διαχειριστική χρήση από 1.01.2021 έως 31.12.2021.

 

12:30 – 13:30

Οι επιπτώσεις των από 31.3.2020 και 25.05.2020 απαγορεύσεων της ΟΠΑΠ ΑΕ προς τους Πράκτορες. Εξωδικαστικές και δικαστικές ενέργειες και οικονομικές αποφάσεις.

 

13:30 – 14:30

Οι επιπτώσεις της πανδημίας στις εργασίες και τα αποτελέσματα του  Συνεταιρισμού. Μέτρα στήριξης.

 

14:30 – 15:30

Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του επόμενου Διοικητικού και     Εποπτικού   Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.

 

16:00  

Λήξη εργασιών Γενικής Συνέλευσης & ανακοίνωση αποτελεσμάτων Αρχαιρεσιών.

 

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

 

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν όλοι οι μέτοχοι Μέλη που παρίστανται αυτοπροσώπως εάν είναι φυσικά πρόσωπα ή δια του νόμιμου εκπροσώπου τους, εάν πρόκειται για εταιρίες. Μέλος που αδυνατεί να παραβρεθεί αυτοπροσώπως, μπορεί να εξουσιοδοτήσει ως αντιπρόσωπο αυστηρά συγγενή εξ αίματος Α’ ή Β’ βαθμού (δηλαδή σύζυγο, τέκνο, γονέα ή αδερφό), ο οποίος θα έχει μόνο δικαίωμα λόγου και όχι δικαίωμα ψήφου.

 

Στην περίπτωση αυτή το Μέλος θα πρέπει να ενημερώσει τον ΣΕΠΠΠ για την πρόθεση παράστασης μέσω αντιπροσώπου, ενώ ο ίδιος ο αντιπρόσωπος για να εισέλθει και να παραμείνει στον χώρο της συνεδρίασης θα πρέπει να διαθέτει και να καταθέσει κατά την προσέλευσή του, τα κάτωθι:

 

1. τη συνημμένη ειδική Δήλωση – Πληρεξουσιότητα ορισμού Αντιπροσώπου.

2. αποδεικτικό συγγένειας (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το https://www.gov.gr, τα ΚΕΠ ή τις υπηρεσίες Δημοτολογίου).

3. φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητάς του (ή διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου που φέρει τα στοιχεία και τη φωτογραφία του αντιπροσώπου).

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

 

Σύμφωνα με το Καταστατικό του ΣΕΠΠΠ οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών των Οργάνων του Συνεταιρισμού διενεργούνται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, το οποίο καταρτίζεται με βάση τις ατομικές αιτήσεις των Μελών, που κατατίθενται έως και πέντε ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της ΓΣ.

 

Όσοι Συνεταίροι επιθυμείτε να καταθέσετε υποψηφιότητα για τις θέσεις των μελών του Διοικητικού ή του Εποπτικού Συμβουλίου, καλείστε να το δηλώσετε εγγράφως μέχρι και την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021, υπογράφοντας και αποστέλλοντας νομίμως τη συνημμένη αίτηση. Ο κατάλογος των υποψηφίων θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού.

 

Διεύθυνση αποστολής των αιτήσεων είναι η έδρα του ΣΕΠΠΠ (Βαλτινών 26 - 11473 Αθήνα). Λόγω των εξαιρετικών συνθηκών και προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι, οι υποψηφιότητες θα μπορούν να αποστέλλονται και με email στη διεύθυνση contact@seppp.gr έως την ίδια ημερομηνία, νομίμως υπογεγραμμένες και σκαναρισμένες.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΕΠΠΠ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΖΑΜΠΑΖΛΗ