ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2022

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ

 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2022

Προς: Όλους τους Μετόχους Μέλη  - Το παρόν δημοσιεύεται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΣΕΠΠΠ

 

Προσκαλούνται όλα τα Μέλη του αστικού συνεταιρισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ σύμφωνα με τους ορισμούς του ν.1667/1986 και του Καταστατικού του ΣΕΠΠΠ, στην 14η Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 3 Ιουλίου 2022 και ώρα 11:00 το πρωί στη Θεσσαλονίκη, στην έδρα της Ένωσης Πρακτόρων ΟΠΑΠ Κεντρικής Μακεδονίας στην οδό Ίωνος Δραγούμη αριθμός 39, προκειμένου να αποφασίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που περιλαμβάνονται στην παρούσα.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γ.Σ. θα συνέλθει ύστερα από εφτά ημέρες, χωρίς νέα πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ. θα συνέλθει ομοίως χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, εφτά ημέρες αργότερα, ήτοι τελικά την Κυριακή 17 Ιουλίου 2022 και ώρα 11:00 το πρωί, στη Θεσσαλονίκη, στην έδρα της Ένωσης Πρακτόρων ΟΠΑΠ Κεντρικής Μακεδονίας στην οδό Ίωνος Δραγούμη αριθμός 39, οπότε θα συζητήσει και θα λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

 

Οι Συνεταίροι καλούνται, όπως κάθε χρόνο, να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρασταθούν τουλάχιστον στη δεύτερη και τελική επαναληπτική συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στον ανωτέρω τόπο την Κυριακή 17 Ιουλίου 2022 και ώρα 11:00 το πρωί.

 

Στη συνεδρίαση θα τηρηθούν τα εκάστοτε προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα.

 

Πρόγραμμα εργασιών & θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

11:00 – 11:30

Προσέλευση Μελών

Έλεγχος απαρτίας

Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γ.Σ.

Εγγραφή νέων Μελών και νομιμοποίηση συμμετοχής τους στις εργασίες.

Εκλογή μελών εφορευτικών επιτροπών για τις ψηφοφορίες της συνέλευσης.

11:30

Έναρξη εργασιών - Ομιλία Προέδρου Δ.Σ.

11:45 – 13:00

Διοικητικός Απολογισμός χρήσης

α) Αναλυτική ενημέρωση για την ολοκλήρωση της εξέτασης από την

Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού της Καταγγελίας του ΣΕΠΠΠ

κατά της ΟΠΑΠ ΑΕ για παραβάσεις των άρ. 1 και 2 του Ν. 3959/2011

και άρ. 101 και 102 ΣΛΕΕ, αναμονή Απόφασης, προσδοκόμενα

αποτελέσματα,  εξελίξεις, οικονομικό κόστος (βλ. και σχετικό Δελτίο

 Τύπου της Επιτροπής στο:

https://www.epant.gr/enimerosi/deltia-typou/item/1591-deltio-typou

β) υποβολή διαχειριστικών πράξεων και ενεργειών Διοίκησης

προς έγκριση από το Σώμα.

Οικονομικός Απολογισμός:

α) υποβολή ισολογισμού της 31.12.2021 & των ετήσιων οικονομικών

καταστάσεων προς έγκριση, Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου, απαλλαγή

από ευθύνη

β) Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών

για την τρέχουσα διαχειριστική χρήση από 1.01.2022 έως 31.12.2022.

13:00 – 13:30

Ψηφοφορίες Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού χρήσης 2021.

13:30 – 14:00

Λοιπά ζητήματα – ερωτήματα Μελών.

14:00

Λήξη εργασιών Γενικής Συνέλευσης.

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν όλοι οι μέτοχοι Μέλη που παρίστανται αυτοπροσώπως εάν είναι φυσικά πρόσωπα ή δια του νόμιμου εκπροσώπου τους, εάν πρόκειται για εταιρίες. Μέλος που αδυνατεί να παραβρεθεί αυτοπροσώπως, μπορεί να εξουσιοδοτήσει ως αντιπρόσωπο αυστηρά συγγενή εξ αίματος Α’ ή Β’ βαθμού (δηλαδή σύζυγο, τέκνο, γονέα ή αδερφό), ο οποίος θα έχει μόνο δικαίωμα λόγου και όχι δικαίωμα ψήφου.

 

Στην περίπτωση αυτή το Μέλος θα πρέπει να ενημερώσει τον ΣΕΠΠΠ για την πρόθεση παράστασης μέσω αντιπροσώπου, ενώ ο ίδιος ο αντιπρόσωπος για να εισέλθει και να παραμείνει στον χώρο της συνεδρίασης θα πρέπει να διαθέτει και να καταθέσει κατά την προσέλευσή του, τα κάτωθι:

 

1. τη συνημμένη ειδική ΔήλωσηΠληρεξουσιότητα ορισμού Αντιπροσώπου.

2. αποδεικτικό συγγένειας (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το https://www.gov.gr, τα ΚΕΠ ή τις υπηρεσίες Δημοτολογίου).

3. φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητάς του (ή διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου που φέρει τα στοιχεία και τη φωτογραφία του αντιπροσώπου).

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΕΠΠΠ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΖΑΜΠΑΖΛΗ