ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ

 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2023

Προς: Όλους τους Μετόχους Μέλη  - Το παρόν δημοσιεύεται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΣΕΠΠΠ

 

Προσκαλούνται όλα τα Μέλη του αστικού συνεταιρισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ σύμφωνα με τους ορισμούς του ν.1667/1986 και του Καταστατικού του ΣΕΠΠΠ, στην 15η Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023 και ώρα 11:00 το πρωί στη Θεσσαλονίκη, στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο επί της οδού Αριστοτέλους αριθμός 27, προκειμένου να αποφασίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που περιλαμβάνονται στην παρούσα.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γ.Σ. θα συνέλθει ύστερα από εφτά ημέρες, χωρίς νέα πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ. θα συνέλθει ομοίως χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, εφτά ημέρες αργότερα, ήτοι τελικά την Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023 και ώρα 11:00 το πρωί στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλους 27) οπότε θα συζητήσει και θα λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

 

Οι Συνεταίροι καλούνται όπως κάθε χρόνο, να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρασταθούν τουλάχιστον στη δεύτερη και τελική επαναληπτική συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στον ανωτέρω τόπο την Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023 και ώρα 11:00 το πρωί.

 

 

Πρόγραμμα εργασιών & θέματα ημερήσιας διάταξης:

11:00 – 11:30

Προσέλευση Μελών - Έλεγχος απαρτίας

Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γ.Σ.

Εγγραφή νέων Μελών και νομιμοποίηση συμμετοχής τους στις εργασίες.

Εκλογή μελών εφορευτικών επιτροπών για τις ψηφοφορίες της συνέλευσης –  

 λοιπά διαδικαστικά θέματα.

11:30

Έναρξη εργασιών - Ομιλία Προέδρου Δ.Σ.

11:45 – 13:00

α) Διοικητικός Απολογισμός χρήσης - υποβολή των διαχειριστικών πράξεων 

και των ενεργειών της Διοίκησης κατά τη διάρκεια της χρήσης προς έγκριση  

από το Σώμα. β) Οικονομικός Απολογισμός - υποβολή Ισολογισμού της

31.12.2022 & των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων προς έγκριση, Έκθεση

Εποπτικού Συμβουλίου, Απαλλαγή από ευθύνη - Ορισμός τακτικών και 

αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα διαχειριστική χρήση

από 1.01.2023 έως 31.12.2023.

13:00 – 13:15

Ψηφοφορίες.

13:15 – 14:30

Τελευταίες εξελίξεις και λοιπά τρέχοντα ζητήματα.

14:30

Λήξη εργασιών Γενικής Συνέλευσης.

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν όλοι οι μέτοχοι Μέλη που παρίστανται αυτοπροσώπως εάν είναι φυσικά πρόσωπα ή δια του νόμιμου εκπροσώπου τους, εάν πρόκειται για εταιρίες. Μέλος που αδυνατεί να παραβρεθεί αυτοπροσώπως, μπορεί να εξουσιοδοτήσει ως αντιπρόσωπο αυστηρά συγγενή εξ αίματος Α’ ή Β’ βαθμού (δηλαδή σύζυγο, τέκνο, γονέα ή αδερφό), ο οποίος θα έχει μόνο δικαίωμα λόγου και όχι δικαίωμα ψήφου.

 

Στην περίπτωση αυτή το Μέλος θα πρέπει να ενημερώσει τον ΣΕΠΠΠ για την πρόθεση παράστασης μέσω αντιπροσώπου, ενώ ο ίδιος ο αντιπρόσωπος για να εισέλθει και να παραμείνει στον χώρο της συνεδρίασης θα πρέπει να διαθέτει και να καταθέσει κατά την προσέλευσή του, τα κάτωθι:

 

1. τη συνημμένη ειδική Δήλωση – Πληρεξουσιότητα ορισμού Αντιπροσώπου.

2. αποδεικτικό συγγένειας (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το https://www.gov.gr, τα ΚΕΠ ή τις υπηρεσίες Δημοτολογίου).

3. φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητάς του (ή διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου που φέρει τα στοιχεία και τη φωτογραφία του αντιπροσώπου).

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΕΠΠΠ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΖΑΜΠΑΖΛΗ