ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ & ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΚΗ 

 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2024

Προς: Όλους τους Μετόχους Μέλη 

 

Προσκαλούνται όλα τα Μέλη του αστικού συνεταιρισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, σύμφωνα με τους ορισμούς του ν.1667/1986 και του Καταστατικού του ΣΕΠΠΠ, στην 16η Τακτική & Αρχαιρεσιακή Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Μαρτίου 2024 και ώρα 2 το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη, στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο επί της οδού Αριστοτέλους αριθμός 27, προκειμένου να αποφασίσουν επί των θεμάτων της συνημμένης ημερήσιας διάταξης.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γ.Σ. θα συνέλθει ύστερα από εφτά ημέρες, χωρίς νέα πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ. θα συνέλθει ομοίως χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, εφτά ημέρες αργότερα, ήτοι τελικά τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2024 και ώρα 2 το μεσημέρι, στη Θεσσαλονίκη, στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο επί της οδού Αριστοτέλους αριθμός 27, οπότε θα συζητήσει και θα λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

 

Πρόγραμμα εργασιών & θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

14:00 – 14:15 Προσέλευση Μελών - Έλεγχος απαρτίας - Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γ.Σ. - Εγγραφή μελών και νομιμοποίηση συμμετοχής - Εκλογή μελών εφορευτικών επιτροπών για τις ψηφοφορίες της συνέλευσης.

 

14:15 – 15:00:  Έναρξη εργασιών α) Διοικητικός Απολογισμός χρήσης: υποβολή διαχειριστικών πράξεων και ενεργειών Διοίκησης προς έγκριση από το σώμα. β)Οικονομικός Απολογισμός: υποβολή ισολογισμού της 31.12.2023 & των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων προς έγκριση, Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου, απαλλαγή από κάθε ευθύνη. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα διαχειριστική χρήση από 1.01.2024 έως 31.12.2024.

15:00 Τακτικές ψηφοφορίες - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων.

15:00 – 17:00 Αρχαιρεσίες (παράλληλη διεξαγωγή εκλογών με τακτικές εργασίες) για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων.

16:00 – 16:45 Τρέχοντα θέματα επιχειρηματικής και δικαστικής φύσης.

16:45 – 17:00 Λοιπά τρέχοντα ζητήματα.

17:00 Λήξη εργασιών Γενικής Συνέλευσης.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Σύμφωνα με το Καταστατικό του ΣΕΠΠΠ οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών των Οργάνων του Συνεταιρισμού διενεργούνται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, το οποίο καταρτίζεται με βάση τις ατομικές αιτήσεις των Μελών, που κατατίθενται έως και πέντε ημέρες πριν την ημερομηνία πρώτης σύγκλησης της ΓΣ.

 

Συνεπώς, όσοι Συνεταίροι επιθυμείτε να καταθέσετε υποψηφιότητα για τις θέσεις των μελών του Διοικητικού ή του Εποπτικού Συμβουλίου, καλείστε να το δηλώσετε εγγράφως μέχρι και την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024, υπογράφοντας και αποστέλλοντας νομίμως τη συνημμένη αίτηση.

 

Διεύθυνση αποστολής των αιτήσεων είναι είτε η έδρα του ΣΕΠΠΠ (Βαλτινών 26 - 11473 Αθήνα) είτε η ηλεκτρονική διεύθυνση contact@seppp.gr, όπου μπορούν να αποσταλούν οι αιτήσεις, νομίμως υπογεγραμμένες και σκαναρισμένες.

 

Παρακαλούνται οι Συνεταίροι να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την παράσταση και τη συμμετοχή τους στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΕΠΠΠ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΖΑΜΠΑΖΛΗ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν όλοι οι μέτοχοι Μέλη που παρίστανται αυτοπροσώπως εάν είναι φυσικά πρόσωπα ή δια του νόμιμου εκπροσώπου τους, εάν πρόκειται για εταιρίες. Μέλος που αδυνατεί να παραβρεθεί αυτοπροσώπως, μπορεί να εξουσιοδοτήσει ως αντιπρόσωπο συγγενή εξ αίματος Α’ ή Β’ βαθμού (δηλαδή σύζυγο, τέκνο, γονέα ή αδερφό), ο οποίος θα έχει μόνο δικαίωμα λόγου και όχι δικαίωμα ψήφου.

 Στην περίπτωση αυτή το Μέλος θα πρέπει να ενημερώσει τον ΣΕΠΠΠ για την πρόθεση παράστασης μέσω αντιπροσώπου, ενώ ο ίδιος ο αντιπρόσωπος για να εισέλθει και να παραμείνει στον χώρο της συνεδρίασης θα πρέπει να διαθέτει και να καταθέσει κατά την προσέλευσή του, τα κάτωθι:

1. τη συνημμένη Δήλωση – Πληρεξουσιότητα ορισμού Αντιπροσώπου.

2. αποδεικτικό συγγένειας (λ.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το https://www.gov.gr ή τα ΚΕΠ).

3. φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητάς του ή διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου που φέρει τα στοιχεία και τη φωτογραφία του αντιπροσώπου.