Καταστατικό

 

Κατεβάστε το Καταστατικό του Σ.Ε.Π.Π.Π. σε μορφή pdf.
 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Του Αστικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης με την Επωνυμία
«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
 
1. Συνιστάται αστικός συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1667/1986  με την επωνυμία "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" με διακριτικό τίτλο "ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ" και με τα αρχικά "Σ.Ε.Π.Π.Π.". Η επωνυμία του συνεταιρισμού στην αγγλική γλώσσα είναι "Hellenic Cooperative of Professional Lotteries' Agents Ltd" με διακριτικό τίτλο "Hellenic Cooperative of Lotteries' Agents" και  αρχικά "H.C.L.A.".
2. Έδρα του συνεταιρισμού ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
3. Ο συνεταιρισμός μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες ή γραφεία στο εσωτερικό ή εξωτερικό καθώς και να συμμετέχει σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με εμπορικό ή μη σκοπό, που έχουν δραστηριότητες που δεν απαγορεύονται από τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου.
4. Η χρονική διάρκεια και λειτουργία του συνεταιρισμού είναι απεριόριστη.
 
ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ
 
1. Ο συνεταιρισμός έχει κυρίως οικονομικούς σκοπούς και αποβλέπει στην οικονομική ανάπτυξη των μελών του.
2. Η πραγμάτωση των σκοπών επιδιώκεται και επιτυγχάνεται με τη συνεργασία του συνόλου των μελών και με την ανάπτυξη όλων των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στους νόμους 1667/86 και συγκεκριμένα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι σκοποί του συνεταιρισμού είναι:
2.1. Η παροχή στα μέλη του τεχνικής και οργανωτικής βοήθειας για την αύξηση ή βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουν καθώς και για την τεχνολογικά άριστη διαχείριση των προϊόντων και των υπηρεσιών αυτών.
2.2. Η εξασφάλιση καλύτερων όρων προμήθειας τεχνολογικού και άλλου εξοπλισμού των καταστημάτων των μελών του.
2.3. Η διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών στο ευρύ καταναλωτικό κοινό μέσω των καταστημάτων του συνεταιρισμού και των μελών του.
2.4. Η ικανοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών στο χώρο των παιχνιδιών πρόγνωσης.
2.5. Η εν γένει εκπροσώπηση των μελών του και κυρίως για την καλύτερη διαπραγμάτευση όρων και προϋποθέσεων συνεργασίας με κρατικούς και μη φορείς, υπηρεσίες, εταιρίες και άλλα νομικά πρόσωπα.
2.6. Η εισήγηση, προς κάθε αρμόδιο φορέα, όργανο ή οργανισμό, προτάσεων με  σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών διεξαγωγής των παιχνιδιών πρόγνωσης.
3. Οι σκοποί του συνεταιρισμού επιδιώκονται και εκπληρούνται, για τη μεγιστοποίηση των κερδών των μελών του ή/και για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, με τα εξής ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μέσα:
3.1. Με την κατάρτιση συμβάσεων και τη σύναψη συμφωνιών για λογαριασμό των μελών του, όπως ενδεικτικά για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών εταιριών, οργανισμών κοινής ωφελείας, καθώς και συμβάσεις με προμηθευτές τεχνολογικού εξοπλισμού (δέκτες τηλεόρασης, ηλεκτρονικοί υπολογιστές καθώς και περιφερειακά και αναλώσιμα αυτών κτλ), με εταιρίες παροχής υπηρεσιών (ευρυζωνικά δίκτυα, παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου, εταιρίες ανάπτυξης λογισμικού, κτλ) ασφαλιστικές εταιρίες, εταιρίες μεταφοράς εγγράφων, δημοσκοπήσεων, εταιρίες διάθεσης αυτόματων πωλητών, με χορηγούς, διαφημιζόμενους μέσα από τα έντυπα, τον δικτυακό τόπο και τα εν γένει διαθέσιμα και πρόσφορα μέσα του συνεταιρισμού και των μελών του. Με τη δημιουργία προγραμμάτων ασφάλισης και εν γένει εγγυητικών ταμείων ή ταμείων αλληλοβοηθείας των μελών του και διαχείριση αυτών.
3.2. Με την ίδρυση κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης, τη διοργάνωση σεμιναρίων και διαλέξεων, την έκδοση βιβλίων και λοιπών περιοδικών ή μη εντύπων, με τη δημιουργία και κυκλοφορία κάθε μέσου εγγραφής πληροφοριών, ήχου και εικόνας καθώς και τη δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικών προγραμμάτων και συστημάτων ηλεκτρονικής διαχείρισης και ενημέρωσης.
3.3. Με τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα προς όφελος των μελών του.
3.4. Με τη συλλογική διαχείριση της εκμετάλλευσης κάθε είδους προϊόντων κι υπηρεσιών που θα προσφέρουν τα μέλη από τα καταστήματα τους.
3.5. Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο και μέσο εκμετάλλευση της επωνυμίας, του σήματος και κάθε άλλου περιουσιακού αγαθού ή δικαιώματος του συνεταιρισμού.
3.6. Με την έκδοση κανονισμών που αφορούν τη λειτουργία και οργάνωση του συνεταιρισμού.
3.7. Με την έκδοση κανονισμών που αφορούν τη διοργάνωση των παιχνιδιών πρόγνωσης, με τη ρητή επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων και των δικαιωμάτων της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία
3.8. Με τη ρύθμιση κάθε ζητήματος αναγκαίου για την προαγωγή και ανάπτυξη των παιχνιδιών πρόγνωσης.
3.9. Με την ανάπτυξη κάθε συναφούς με τα ανωτέρω δραστηριότητας και πρωτοβουλίας για την επίτευξη των σκοπών του συνεταιρισμού.
3.10. Με την ανάπτυξη προγραμμάτων και εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών (software) και τη διάθεση αυτών.
3.11. Με την έκδοση εφημερίδας, περιοδικών, βιβλίων ή άλλων εντύπων καθώς και την παραγωγή, διανομή και διάθεση ηλεκτρονικών μέσων αναπαραγωγής ήχου κι εικόνας (dvd, cd, κτλ).
3.12. Με τη διεκπεραίωση εργασιών που αφορούν εισαγωγές και εξαγωγές.
3.13. Με τη διαχείριση πωλήσεων και προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών.
3.14. Με την παροχή συμβουλών κι υπηρεσιών και με την πώληση αγαθών και προϊόντων σε επιχειρήσεις και ιδιώτες.
3.15. Και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΛΗ - ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ
ΑΡΘΡΟ 3
ΜΕΛΗ
 
1. Μέλη του συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρακτορείων των παιχνιδιών πρόγνωσης της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ή/και άλλων παιχνιδιών πρόγνωσης κρατικής εποπτείας (Κρατικά Λαχεία, Ο.Δ.Ι.Ε. κτλ).
2. Τα μέλη του συνεταιρισμού δεν μπορούν να συμμετέχουν σε συνεταιρισμούς με παρόμοια αντικείμενα και σκοπούς με το παρόν καταστατικό.
 
ΑΡΘΡΟ 4
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
 
1. Τα ιδρυτικά μέλη αποκτούν την ιδιότητα του μέλους του συνεταιρισμού με την υπογραφή του παρόντος καταστατικού.
2. Πέραν των ιδρυτικών μελών, μέλη μπορούν να γίνουν και φυσικά και νομικά πρόσωπα που τηρούν τις προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου 3 του παρόντος με  έγγραφη αίτηση τους προς το Δ.Σ. του συνεταιρισμού, το οποίο και αποφασίζει με τη διαδικασία που ορίζει το παρόν Καταστατικό.
3. Η αίτηση εγγραφής στο συνεταιρισμό πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω έγγραφα προκειμένου να γίνει δεκτή, προς εξέταση, από το Διοικητικό Συμβούλιο:
3.1. Νόμιμα πιστοποιημένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας πρακτορείου.
3.2. Απόφαση του αρμόδιου οργάνου του νομικού προσώπου για συμμετοχή στον συνεταιρισμό.
3.3. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου.
3.4. Αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης του ποσού εγγραφής, που έχει ορίσει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Με την κατάθεση της αίτησης ο συνεταίρος αποδέχεται ανεπιφύλακτα το καταστατικό του συνεταιρισμού, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τους κανονισμούς καθώς και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Για την καταρχάς αποδοχή ή μη κάθε αιτήματος αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την κατάθεση της αίτησης, συνεδρίαση του. Μετά την καταφατική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε προθεσμία μέχρι τριάντα ημερών, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να εξοφλήσουν την αξία της μερίδας και τις προβλεπόμενες από την παρ.2 του άρθρου 6 του παρόντος, οικονομικές υποχρεώσεις. Μόνο μετά την εξόφληση των υποχρεώσεων αυτών (μερίδα, εισφορά κλπ) λαμβάνεται οριστική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο για την εγγραφή και αποκτά ο ενδιαφερόμενος την ιδιότητα του μέλους για όλες τις σχέσεις του με τον συνεταιρισμό εκτός από τη συμμετοχή του στις Γενικές Συνελεύσεις.
5. Η εγγραφή νέων μελών εγκρίνεται από την επόμενη, μετά την οριστική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενική Συνέλευση. Τα νέα μέλη συμμετέχουν, με πλήρη δικαιώματα, στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε την εγγραφή τους εφόσον η έγκριση προηγήθηκε της συζήτησης των υπολοίπων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίζει και για τις αιτήσεις που δεν έγιναν δεκτές από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 
ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
 
1. Το μέλος έχει δικαίωμα να ζητήσει πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων και δραστηριοτήτων του συνεταιρισμού, να λαμβάνει αντίγραφα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων καθώς κι αντίγραφα του Ισολογισμού και του Λογαριασμού αποτελεσμάτων και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Το μέλος έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στις Γ.Σ. και να λαμβάνει μέρος στις ψηφοφορίες και στις εκλογές.
3. Το μέλος έχει δικαίωμα στα καθαρά κέρδη της χρήσης και στο προϊόν της εκκαθάρισης ανάλογα με τη συνεταιριστική του μερίδα και σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 23. Επίσης το μέλος έχει δικαίωμα να συμμετέχει στις δραστηριότητες και τα προγράμματα του Συνεταιρισμού και λαμβάνει αμοιβή ανάλογη με τη συμμετοχή και την προσφορά του σε αυτά.
4. Το μέλος έχει δικαίωμα να μην εκμεταλλεύεται συγκεκριμένες υπηρεσίες του συνεταιρισμού, οι οποίες δεν κρίνονται αναγκαίες ή συμφέρουσες από το μέλος αυτό. Η ιδιότητα του μέλους δεν συναρτάται και δεν χάνεται από την άρνηση του μέλους να εκμεταλλευτεί τις υπηρεσίες αυτές.
 
ΑΡΘΡΟ 6
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ
 
Τα μέλη (ιδρυτικά και νέα) έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
1. Να συμμετέχουν και να συνεργάζονται στη λειτουργία του συνεταιρισμού και να μην προβαίνουν σε ενέργειες που βλάπτουν τα συμφέροντα και το κύρος του ιδίου και των μελών του.
2. Να καταβάλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τα οφειλόμενα στον συνεταιρισμό ποσά για δικαίωμα εγγραφής, αξία συνεταιριστικής μερίδας, υπεραξία, εισφορές, κλπ..
3. Να εφαρμόζουν με ακρίβεια το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και να προστατεύουν με κάθε νόμιμο τρόπο τα συμφέροντα του συνεταιρισμού.
4. Να καταβάλουν εμπρόθεσμα στον συνεταιρισμό τόσο τα πραγματικά έξοδα που πραγματοποιούνται για τις προσφερόμενες στους ίδιους υπηρεσίες ή αγαθά, όσο και τις τυχόν προμήθειες κλπ, που έχουν καθορισθεί από τα αρμόδια όργανα.
5. Να ενημερώνουν εγγράφως τον συνεταιρισμό για κάθε μεταβολή στην ιδιότητα τους ως επαγγελματιών πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης (αλλαγή επωνυμίας, επιπλέον δραστηριότητες, κτλ).
6. Έναντι του συνεταιρισμού, τα μέλη έχουν κατεξοχήν υποχρέωση πίστης, ειδικά δε οφείλουν να ενημερώνουν τα αρμόδια όργανα του συνεταιρισμού όταν κατά τη λήψη απόφασης υφίσταται άμεση, έμμεση, βέβαιη ή πιθανή σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του συνεταιρισμού και του μέλους.
7. Ευθύνονται απέναντι στον συνεταιρισμό και των πιστωτών αυτού αλληλεγγύως και μόνο μέχρι του συνολικού ποσού της συνεταιριστικής μερίδας τους. Η ευθύνη του μέλους υφίσταται και για χρέη που δημιουργήθηκαν πριν γίνει μέλος και δεν περιλαμβάνει τα χρέη που δημιουργήθηκαν μετά την έξοδό του.
 
ΑΡΘΡΟ 7
ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ
 
1. Το μέλος μπορεί να αποχωρήσει από τον συνεταιρισμό οποτεδήποτε, με γραπτή δήλωσή του που υποβάλλεται στο Δ.Σ., τρεις μήνες τουλάχιστον πριν το τέλος της οικονομικής χρήσης.
2. Μέλη του συνεταιρισμού χάνουν αυτοδίκαια την ιδιότητά τους εάν κηρυχθούν σε κατάσταση πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης, επιτροπείας.
3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποκλείεται από τον συνεταιρισμό και δεν μπορεί να συμμετάσχει στις δραστηριότητες που οργανώνει και να εκμεταλλεύεται τις υπηρεσίες που παρέχει ο συνεταιρισμός, το μέλος που:
i. Από παράβαση των υποχρεώσεών του, βλάπτει τα συμφέροντα του συνεταιρισμού.
ii. Παραβιάζει τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις των οργάνων του Συνεταιρισμού ή δεν εκπληρεί τις οικονομικές, προς τον συνεταιρισμό, υποχρεώσεις του.
iii. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί αποκλεισμού κοινοποιείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες, από τη λήξη των εργασιών της, στον ενδιαφερόμενο. Κατά της απόφασης επιτρέπεται προσφυγή στο ειρηνοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο συνεταιρισμός, μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίησή της. Το ειρηνοδικείο δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η απόφαση του ειρηνοδικείου υπόκειται σε έφεση που ασκείται στο μονομελές πρωτοδικείο που εδρεύει ο συνεταιρισμός μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίησή της και εκδικάζεται με την ίδια διαδικασία. Η απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται από την ημέρα που δημοσιεύεται η τελεσίδικη απόφαση που απορρίπτει την προσφυγή ή από την ημέρα που έληξε άπρακτη η προθεσμία.
4. Εξερχόμενο μέλος δεν μπορεί να μετέχει των συνεδριάσεων των οργάνων του συνεταιρισμού και δεν μπορεί να έχει απαίτηση στην περιουσία του συνεταιρισμού και του συνεταιριστικού κεφαλαίου. Δικαιούται μόνο να ζητήσει την καταβολή της μερίδας του μέσα σε 6 μήνες από την έγκριση του ισολογισμού της χρήσης στην οποία έγινε η αποχώρηση ή ο αποκλεισμός.
 
ΑΡΘΡΟ 8
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ
 
1. Κάθε μέλος εγγράφεται για μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, η ονομαστική αξία της οποίας ορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ, η εισφορά της οποίας γίνεται σε μετρητά μέσα σε τριάντα ημέρες από την καταχώρηση του συνεταιρισμού στο μητρώο συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Αθηνών ή από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την αποδοχή της αίτησης εγγραφής.
2. Η συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλους ανεξάρτητα τους συνεταίρους.
3. Κάθε μέλος του συνεταιρισμού έχει δικαίωμα να αποκτήσει μέχρι πέντε (5) προαιρετικές μερίδες.
4. Κάθε εγγραφόμενος συνεταίρος με την κατάθεση της αίτησης του, επιπλέον από την αξία της μερίδας και των προαιρετικών μερίδων που επιθυμεί να αποκτήσει, καταβάλλει και:
α)  το δικαίωμα εγγραφής που ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) ευρώ και το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,
β)  τυχόν έκτακτη εισφορά που έχει επιβληθεί από τη Γενική Συνέλευση ή άλλο όργανο για την κάλυψη ζημιών ή άλλων έκτακτων αναγκών του συνεταιρισμού.
5. Σε περίπτωση λύσης, εκκαθάρισης ή πτώχευσης μέλους, εφαρμόζονται για τη συνεταιριστική μερίδα οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
6. Οι συνεταιριστικές μερίδες είναι ακατάσχετες για τα χρέη του συνεταίρου προς τρίτους, δεν εκχωρούνται και δεν παραχωρούνται με οποιονδήποτε τρόπο για ασφάλεια ή εγγύηση οφειλών προς τρίτους.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 9
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
 
Όργανα του συνεταιρισμού είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο.
 
ΑΡΘΡΟ 10
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 
1. Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο του συνεταιρισμού.
2. Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από όλα τα μέλη του συνεταιρισμού. Κάθε μέλος μετέχει στη Γενική Συνέλευση με μία μόνο ψήφο και με ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
3. Τα φυσικά πρόσωπα μέλη συμμετέχουν αυτοπροσώπως τα δε νομικά πρόσωπα δια νομίμως ορισθέντος εκπροσώπου τους. Η νομιμοποίηση των μελών της Γενικής Συνέλευσης γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του συνεταιρισμού συνεπικουρούμενου από τον Νομικό Σύμβουλο του και στην συνέχεια θα επικυρώνεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
4. Δεν έχουν δικαίωμα ψήφου τα μέλη του συνεταιρισμού που η πληρωμή της συνεταιριστικής τους μερίδας και των προαιρετικών μερίδων ή της εισφοράς τους (τακτικής ή έκτακτης) έχει γίνει ληξιπρόθεσμη και δεν την έχουν εξοφλήσει.
 
ΑΡΘΡΟ 11
ΣΥΓΚΛΗΣΗ  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
 
1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και συνέρχεται τακτικά στην έδρα του συνεταιρισμού, ή όπου αλλού αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και εντός τεσσάρων μηνών, μετά τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης.
2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται έκτακτα όποτε το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσει, ορίζοντας συγχρόνως και τα θέματα για συζήτηση, τουλάχιστον το 1/10 των μελών του συνεταιρισμού.
3. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μετά την υποβολή αιτήσεως των μελών του συνεταιρισμού, τη σύγκληση διατάσσει το ειρηνοδικείο ύστερα από αίτησή τους, εκτός αν κρίνει ότι δεν συντρέχει λόγος.
4. Η πρόσκληση αναγράφει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση κοινοποιείται στους συνεταίρους δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), προσωπικές επιστολές ή με άλλο πρόσφορο μέσο, ιδίως δε με τηλεομοιοτυπία.
 
ΑΡΘΡΟ 12
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
 
1. Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγεται από τα μέλη ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Συνέλευσης. Ως την εκλογή του Προέδρου, τα καθήκοντά του ασκεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός απουσιάζει ο αντιπρόεδρος ή ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν δεν παρίσταται κανένας από το Διοικητικό Συμβούλιο τότε ένα μέλος του συνεταιρισμού που υποδεικνύεται από τη Συνέλευση. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει τις εργασίες της Συνέλευσης. Τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για τις αρχαιρεσίες που διενεργούνται στη συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση.
2. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον μέλη του συνεταιρισμού.
3. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται το 1/3 τουλάχιστον των μελών. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά ημέρες, χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης με όσα μέλη και αν παρίστανται, τα οποία όμως δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριάντα (30).
4. Για τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση (αρχική ή επαναληπτική συνεδρίαση) που αφορούν την τροποποίηση του καταστατικού, την παράταση, συγχώνευση, διάλυση και αναβίωση του συνεταιρισμού, τη μεταβολή του σκοπού ή της έδρας του, τη μεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας ή της ευθύνης των συνεταίρων ή την μεταβολή του τρόπου διανομής των κερδών, τον τρόπο εκλογής των Οργάνων Διοίκησης, τον αποκλεισμό του συνεταίρου και την, για σπουδαίο λόγο, ανάκληση μέλους του Δ.Σ., η συνέλευση είναι σε απαρτία όταν παρίστανται σε αυτήν τα 2/3 των μελών του συνεταιρισμού. Σε περίπτωση επαναληπτικής Συνέλευσης για τα ίδια θέματα, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον των μισών συν ενός από τα μέλη του συνεταιρισμού. Στη δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση για τα θέματα αυτά το 1/3 των μελών εκτός αν τα μέλη είναι πάνω από 1000 οπότε πρέπει να είναι παρόντα για την απαρτία τουλάχιστον 400 μέλη του συνεταιρισμού.
5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των αριθμού των ψηφισάντων μελών. Για τις αποφάσεις της παραγράφου 4 του παρόντος απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 των μελών που συγκροτούν την απαρτία της συγκεκριμένης Γενικής Συνέλευσης.
6. Αν παρίσταται το σύνολο των μελών, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει και για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση, εκτός κι αν ζητήσουν αναβολή της συζήτησης των θεμάτων αυτών τουλάχιστον το 1/20 των μελών και όχι λιγότερα από 3 μέλη.
7. Οι ψηφοφορίες στη Γενική Συνέλευση είναι πάντοτε ανοικτές και γίνονται με ανάταση της χειρός ή με ονομαστική κλήση. Μόνο για θέματα που αφορούν αρχαιρεσίες, παροχή εμπιστοσύνης, απαλλαγή από ευθύνη, καθώς και για προσωπικά θέματα ή ψηφοφορία είναι μυστική.
8. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στα θέματα απαλλαγής από την ευθύνη τους. Επίσης δεν έχει δικαίωμα ψήφου ο συνεταίρος, στα θέματα που αφορούν απαλλαγή από υποχρεώσεις του προς τον συνεταιρισμό ή κατάρτιση σύμβασης του με τον συνεταιρισμό.
9. Τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών των Οργάνων του συνεταιρισμού διενεργεί τριμελής εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Τα ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία των εκλογών λύονται από την εφορευτική επιτροπή, η οποία αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Η εκλογή των μελών των οργάνων του συνεταιρισμού γίνεται πάντοτε με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Το ψηφοδέλτιο καταρτίζεται με βάση τις ατομικές αιτήσεις, που έχουν κατατεθεί πέντε ημέρες πριν την ημέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης στην ημερήσια διάταξη της οποίας υπάρχει θέμα εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων οργάνων του συνεταιρισμού. Ο Συνεταίρος μπορεί να ψηφίσει μέχρι δύο (3) υποψηφίους θέτοντας σταυρό προτίμησης δίπλα στο όνομα του υποψηφίου. Σε περίπτωση που τα μέλη του συνεταιρισμού είναι πάνω από 500 τότε στην διαδικασία των εκλογών παρίσταται και δικαστικός αντιπρόσωπος, διοριζόμενος από τον προϊστάμενο της περιφέρειας της έδρας του συνεταιρισμού..
10. Τα πρακτικά της Γ.Σ. μαγνητοφωνούνται ή/και στενογραφούνται, υπογράφονται δε από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της συνέλευσης και διανέμονται στα μέλη του Δ.Σ. με κάθε πρόσφορο μέσο.
 
ΑΡΘΡΟ 13
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Γ.Σ.
 
Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ.Σ. υπάγονται οι αποφάσεις στα ακόλουθα θέματα:
1. Η τροποποίηση του καταστατικού.
2. Η συγχώνευση, διάλυση και αναβίωση του συνεταιρισμού. 
3. Η μεταβολή του σκοπού ή της έδρας του συνεταιρισμού, η μεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας ή της ευθύνης των συνεταίρων, η μεταβολή του τρόπου της διανομής των κερδών του συνεταιρισμού.
4. Η συμμετοχή σε εταιρία και η αποχώρηση από αυτή.
5. Η για σπουδαίο λόγο ανάκληση μέλους του Δ.Σ..
6. Η εγγραφή και η διαγραφή συνεταίρου.
7. Η έγκριση του ετήσιου απολογισμού και ισολογισμού.
8. Η απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Δ.Σ.
9. Η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα υποχρεωτικό για όλα τα μέλη.
10. Η επιβολή εκτάκτων εισφορών στα μέλη.
11. Οι γενικοί όροι δραστηριότητας του συνεταιρισμού ανάλογα με τους σκοπούς του.   Η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να εκχωρηθεί στο Δ.Σ. με απόφαση της Γ.Σ..
12. Η εκλογή των εκπροσώπων του συνεταιρισμού σε άλλες οργανώσεις.
13. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή του συνεταιρισμού
14. Η επιλογή των ορκωτών λογιστών για την διαχειριστική χρήση.
15. Οποιοδήποτε άλλο θέμα ανήκει στην αρμοδιότητα της Γ.Σ. σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.
 
ΑΡΘΡΟ 14
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
1. Η διοίκηση του συνεταιρισμού ασκείται από το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά. Με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκχωρήσει μία ή περισσότερες από τις αρμοδιότητες του στον Γενικό Διευθυντή ή από κοινού στον Πρόεδρο και στον Γενικό Διευθυντή.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Αρχίζει από την ημέρα εκλογής τους και διαρκεί μέχρι να εκλεγεί το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Ειδικά, η θητεία των μελών του πρώτου εκλεγμένου Δ.Σ. του συνεταιρισμού αρχίζει από την εκλογή του μετά τη σύσταση του συνεταιρισμού και λήγει την 31η Ιανουαρίου 2011.
3. Ο Γενικός Διευθυντής συμμετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα απεριορίστως, πρέπει να είναι συνεταίροι και δύνανται να έχουν και άλλη, εκτός από τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, συμβατική σχέση με τον Συνεταιρισμό.
5. Τα επτά (7) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα  τρία (3) αναπληρωματικά μέλη (τα οποία καλούνται να πάρουν τη θέση μέλους που παραιτήθηκε, απεβίωσε ή εξέπεσε του αξιώματος του, με σειρά ανάλογη με τους αριθμούς σταυρών προτίμησης που έλαβαν) εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία η οποία διενεργείται από ένα κοινό ψηφοδέλτιο, με τα ονόματα όλων των υποψηφίων και στο οποίο ο κάθε ψηφοφόρος μπορεί να επιλέξει μέχρι τρεις (3) εκ των υποψηφίων.
6. Η εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του συνεταιρισμού γίνεται από τη Γενική Συνέλευση, την οποία θα προσκαλέσει η προσωρινή διοικούσα επιτροπή του άρθρου 27 του παρόντος.
7. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του συνεταιρισμού πρόσωπο το οποίο εμπίπτει στα κωλύματα του νόμου. Ιδιαίτερα δεν επιτρέπεται, να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του συνεταιρισμού πρόσωπο το οποίο κατέχει δικαιώματα διοίκησης (ως μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλως) εκπροσώπησης ή διεύθυνσης δευτεροβάθμιου επαγγελματικού σωματείου-ένωσης. Η διάταξη της παρούσης παραγράφου δεν εφαρμόζεται μόνο για την περίοδο από την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του συνεταιρισμού (από την πρώτη Γενική Συνέλευση μετά την ίδρυση του) και μέχρι την πρώτη τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση, οπότε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του συνεταιρισμού, που κωλύονται, θα πρέπει να γνωστοποιήσουν είτε την παραίτηση τους από τις θέσεις για τις οποίες δημιουργείται κώλυμα είτε να δώσουν την παραίτηση τους από το Διοικητικό Συμβούλιο του συνεταιρισμού, έναν μήνα πριν την διεξαγωγή της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
8. Η θητεία του αναπληρωματικού μέλους που κατέλαβε θέση μέλους που -για οποιοδήποτε λόγο- αποχώρησε, είναι η ίδια με αυτή των υπολοίπων μελών, δηλαδή εκλέγεται για το υπολειπόμενο διάστημα της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς να γίνει εκ νέου συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν το μέλος που παραιτήθηκε ή αποχώρησε για οποιοδήποτε λόγο είχε την ιδιότητα του Προέδρου, οπότε γίνεται εκ νέου συγκρότηση όλου του Σώματος. Σε περίπτωση παραίτησης μόνο του Αντιπροέδρου, γίνεται εκ νέου εκλογή μόνο για την θέση αυτή, από τα μέλη του Δ.Σ
9. Σε περίπτωση που παραιτηθούν, αποχωρήσουν ή απωλέσουν τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου τέσσερα εκ των επτά μελών, τότε εντός 45 ημερών από την ημέρα κατά την οποία κοινοποιήθηκε στο συνεταιρισμό η παραίτηση, παύση, ή για οποιοδήποτε λόγο οριστική αποχώρηση του τέταρτου, σε χρονική σειρά, μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να καλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο παραδίδει την διοίκηση την επόμενη της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει, εντός ενός μηνός από την εκλογή του, να υποβάλει στο ειρηνοδικείο της έδρας του συνεταιρισμού κατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του συνεταιρισμού μαζί με το αξίωμα του καθενός και με τις υπογραφές όλων των μελών.
11. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Γενικός Διευθυντής του συνεταιρισμού δύνανται να καλούν τους υπαλλήλους και συμβούλους του συνεταιρισμού καθώς και οποιονδήποτε τρίτο, η παρουσία του οποίου κρίνεται αναγκαία ή χρήσιμη, να μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. (για το σύνολο ή μέρος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης).
12. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχει στις συνεδριάσεις και δεν έχει δικαίωμα ψήφου, όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν το ίδιο το μέλος, σύζυγο ή συγγενή πρώτου βαθμού αυτού.
13. Το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητικό κι άμισθο, με εξαίρεση του Γενικού Διευθυντή ο οποίος υπογράφει σύμβαση εργασίας με τον συνεταιρισμό μετά από την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση. Κατ’ εξαίρεση μπορεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να παρέχεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποζημίωση ανάλογη με το χρόνο απασχόλησης τους και τα έξοδα μετακίνησης. Η αποζημίωση αυτή δεν αποτελεί μισθό, ούτε δημιουργεί δικαιώματα και αξιώσεις από τις διατάξεις της εργατικής ή ασφαλιστικής νομοθεσίας.
 
ΑΡΘΡΟ 15
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.
 
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί, εκπροσωπεί (συλλογικά ή δια του Προέδρου του) τον συνεταιρισμό και αποφασίζει σε όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκησή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, με την επιφύλαξη των θεμάτων που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του μπορεί να εκχωρήσει την άσκηση μίας ή περισσοτέρων αρμοδιοτήτων του στον Γενικό Διευθυντή ή στον νομικό σύμβουλο, επί νομικών θεμάτων, ή σε άλλον εργαζόμενο του συνεταιρισμού και να καθορίζει τα πρόσωπα που με τις υπογραφές τους δεσμεύουν τον συνεταιρισμό.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
3.1. Την πρόσληψη, απόλυση κι εν γένει αξιολόγηση του προσωπικού του συνεταιρισμού.
3.2. Την επιμέλεια και διαχείριση όλων των υποθέσεων και της περιουσίας του συνεταιρισμού.
3.3. Την σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες και νομικά πρόσωπα, την αγορά, ανταλλαγή, πώληση ή υποθήκευση ακινήτων και κινητών του συνεταιρισμού.
3.4. Την λήψη δανείων από Τράπεζες και καθορισμό του ύψους αυτών και τους υπόλοιπους όρους του δανείου.
3.5. Την σύγκληση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης καθώς και κάθε άλλης έκτακτης.
3.6. Την εγγραφή και διαγραφή μελών στον συνεταιρισμό.
3.7. Τον καθορισμό του ποσού εγγραφής ή των έκτακτων εισφορών από τα μέλη του συνεταιρισμού για την κάλυψη έκτακτων ζημιών ή εξαιρετικών καταστάσεων.
3.8. Την σύνταξη του ετήσιου απολογισμού και την κατάρτιση του ισολογισμού και την εισήγηση επ’ αυτών στην Γενική Συνέλευση καθώς και την έγκριση κατά τη διάρκεια του έτους των αναγκαίων προσαρμογών του προϋπολογισμού για την εύρυθμη λειτουργία του συνεταιρισμού.
3.9. Την αγορά μηχανημάτων, επίπλων και λοιπών κινητών κι ακινήτων περιουσιακών στοιχείων και παντός αναλωσίμου ή όχι αγαθού για τις ανάγκες του συνεταιρισμού ή των συνεταίρων.
3.10. Ίδρυση υποκαταστημάτων του, μετά από μελέτη βιωσιμότητας.
3.11. Την υιοθέτηση κανονισμού λειτουργίας του συνεταιρισμού και των υπηρεσιών του.
3.12. Την ίδρυση ταμείων αλληλοβοηθείας και δημιουργία προγραμμάτων ασφάλισης των μελών του συνεταιρισμού ή και τρίτων.
3.13. Καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα η οποία δεν ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οφείλουν να καταβάλουν την επιμέλεια που καταβάλουν στις δικές τους υποθέσεις και να συμμορφώνονται με τον νόμο, το παρόν καταστατικό και τους κανονισμούς του συνεταιρισμού.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την τήρηση των απαιτούμενων εκ του νόμου και του καταστατικού βιβλίων.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, με αιτιολογημένη απόφαση του υποχρεούται να αναστείλει την καταβολή μερίσματος προς μέλος σε περίπτωση αποδεδειγμένης εκ μέρους του μέλους μη συμμόρφωσης ή παράβασης των διατάξεων του παρόντος, των αποφάσεων των οργάνων του συνεταιρισμού και των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας και μέχρι συμμόρφωσης του μέλους ή θεραπείας της παράβασης.
 
ΑΡΘΡΟ 16
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 
1. Με πρόσκληση του μέλους που πλειοψήφησε, συνέρχονται, εντός μίας εβδομάδας από την εκλογή τους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκροτούνται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ τους, με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.
2. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν γίνει η σύγκληση εντός της ορισθείσης προθεσμίας στην παρ. 1 του παρόντος, τότε οποιοδήποτε μέλος μπορεί να συγκαλέσει τα μέλη για συγκρότηση σε σώμα.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά κάθε τρίμηνο και έκτακτα όποτε το αποφασίσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τουλάχιστον δύο μέλη. Η πρόσκληση αναγράφει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα που θα συνέλθει το Διοικητικό Συμβούλιο και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η πρόσκληση κοινοποιείται στους συνεταίρους τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα του Διοικητικού Συμβουλίου με προσωπικές επιστολές ή με άλλο πρόσφορο μέσο ιδίως δε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) και τηλεομοιοτυπία.
4. Τις συνεδριάσεις διευθύνει ο Πρόεδρος και, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο Αντιπρόεδρος.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα τέσσερα (4) από τα επτά μέλη του.
6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων μελών.
7. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
8. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στενογραφούνται ή/και μαγνητοφωνούνται και οι αποφάσεις καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Οι ψηφοφορίες στο Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε φανερές και γίνονται με ανάταση της χειρός ή με ονομαστική κλήση εκτός από την ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία γίνεται πάντοτε μυστική, με τη χρήση ψηφοδελτίων.
 
ΑΡΘΡΟ 17
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
 
1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικό Συμβούλιο επιμελείται για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του συνεταιρισμού και σε κάθε περίπτωση για την ορθή εφαρμογή των νομίμων διαδικασιών καθώς και για την τήρηση και υλοποίηση των κανονισμών και των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδριάσεις και προεδρεύει αυτών και φροντίζει για την έγκαιρη αποστολή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των προσκλήσεων με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον συνεταιρισμό δικαστικά και εξώδικα. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η εκπροσώπηση (δικαστική ή εξώδικη), η υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του κανονισμού ως και κάθε άλλο θέμα, να ανατεθεί στον Γενικό Διευθυντή. Ο Πρόεδρος υπογράφει όλα τα έγγραφα του συνεταιρισμού και διενεργεί, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μαζί με τον Γενικό Διευθυντή τις πληρωμές του συνεταιρισμού.
2. Ο Πρόεδρος επιμελείται της σωστής τήρησης των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και για τη διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση της αλληλογραφίας του συνεταιρισμού.
3. Αναφορικά με την οικονομική διαχείριση του συνεταιρισμού το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του ορίζει σαφώς το δικαίωμα οικονομικής διαχείρισης την οποία δύναται να διενεργεί ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Διευθυντής ή και η δύο από κοινού.
4. Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε περίπτωση μόνο προσωρινού κωλύματος σε όλες τις αρμοδιότητες του.
 
ΑΡΘΡΟ 18
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
1. Το Εποπτικό Συμβούλιο είναι όργανο ελέγχου κι εποπτείας και δεν ασκεί διοίκηση,  αποτελείται δε από τρία (3) μέλη και ενεργεί πάντοτε συλλογικά.
2. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου γίνονται ταυτόχρονα και με την ίδια διαδικασία με τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. όπως περιγράφεται στην παρ. 9 άρθρο 12 του παρόντος, και έχουν την ίδια με αυτά θητεία.
3. Μετά την εκλογή τους το πλειοψηφούν μέλος προσκαλεί τα υπόλοιπα μέλη και γίνεται η συγκρότηση σε σώμα κατά την οποία με μυστική ψηφοφορία εκλέγεται ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου.
4. Το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά κάθε τρεις μήνες και έκτακτα όποτε το κρίνει ο Πρόεδρος ή αν το ζητήσουν εγγράφως το 1/20 των μελών του συνεταιρισμού. Τις συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου διευθύνει ο Πρόεδρος του. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων τηρούνται από τον ίδιο τον Πρόεδρο υποβοηθούμενου από τις υπηρεσίες του συνεταιρισμού.
5. Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
5.1. Προτείνει στη Γενική Συνέλευση τούς ορκωτούς ελεγκτές για τη διενέργεια ελέγχου για την επόμενη οικονομική χρήση.
5.2. Εκπροσωπεί το Συνεταιρισμό στις περιπτώσεις που το Διοικητικό Συμβούλιο ή τα μέλη του είναι διάδικοι έναντι του Συνεταιρισμού.
5.3. Ελέγχει τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.
5.4. Διενεργεί ελέγχους που προβλέπει ο νόμος όταν κατά την κρίση του είναι απαραίτητο. Οι έλεγχοι του Εποπτικού Συμβουλίου περιορίζονται σε έλεγχο νομιμότητας και ουδέποτε σε έλεγχο σκοπιμότητας.
 
ΑΡΘΡΟ 19
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 
1. Ο Γενικός Διευθυντής εκλέγεται και παύεται από τη Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία.
2. Για την εκλογή Γενικού Διευθυντή υποβάλλονται αιτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση και τις αξιολογεί, αν και κατά πόσο πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις που τίθενται από την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και στη συνέχεια παρουσιάζει τις υποβληθείσες υποψηφιότητες στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση ή, αν δεν πρόκειται να γίνει, τη συγκαλεί ειδικά για αυτόν τον λόγο, το αργότερο εντός 45 ημερών από την ημέρα που κενώθηκε η θέση ή από την ημέρα που ο Γενικός Διευθυντής έχει υποβάλλει την παραίτηση του.
3. Ο Γενικός Διευθυντής πρέπει να είναι πτυχιούχος ανώτατης σχολής και επιθυμητά κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, να γνωρίζει τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα, να μην έχει καταδικασθεί σε ποινή φυλάκισης μη εξαγοράσιμη και να μην έχει πτωχεύσει. Προς πιστοποίηση των ανωτέρω οι υποψήφιοι για τη θέση του Γενικού Διευθυντή πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την αίτηση τους:
α) βιογραφικό σημείωμα,
β) αντίγραφο πτυχίου σπουδών,
γ) βεβαίωση του ασφαλιστικού του φορέα ότι είναι ασφαλισμένος,
δ) αντίγραφο ποινικού μητρώου και
ε) πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως από το αρμόδιο δικαστήριο ή άλλο έγγραφο που να προκύπτει η ενεργός οικονομική του δραστηριότητα.
Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να κατατίθενται στο πρωτότυπο ή νόμιμα θεωρημένα αντίγραφα. Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω έγγραφα δεν επισυνάπτεται στην αίτηση ή δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου η αίτηση του απορρίπτεται και δεν τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης.
4. Ο Γενικός Διευθυντής είναι υπεύθυνος για την καθημερινή παρακολούθηση, επιμέλεια και συντονισμό των εργασιών του συνεταιρισμού.
5. Η θέση του Γενικού Διευθυντή είναι έμμισθη και ο εκλεγμένος Γενικός Διευθυντής υπογράφει σύμβαση με τον συνεταιρισμό στην οποία περιγράφονται οι όροι εργασίας και η αμοιβή του, τα οποία καθορίζονται από προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ.
6. Ο Γενικός Διευθυντής εισηγείται επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και της Γενικής Συνέλευσης και επιμελείται τη σύννομη και αποτελεσματική λειτουργία του συνεταιρισμού.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 20
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΒΙΒΛΙΑ
 
1. Η διαχειριστική χρήση είναι ετήσια, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου. Ειδικά η πρώτη διαχειριστική περίοδος αρχίζει από τη σύσταση του συνεταιρισμού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2008.
2. Ο συνεταιρισμός τηρεί φορολογικά βιβλία και στοιχεία Γ’ κατηγορίας.
3. Ο συνεταιρισμός τηρεί τα εξής βιβλία που θεωρούνται πριν από τη χρήση τους από τον Ειρηνοδίκη Αθηνών:
(α) βιβλίο μητρώου μελών, όπου καταχωρούνται με χρονολογική σειρά, η ημερομηνία εγγραφής των συνεταίρων, η επωνυμία του συνεταίρου και η έδρα του, ο αριθμός των συνεταιριστικών μερίδων, η χρονολογία καταβολής αυτών και η χρονολογία αποχώρησης ή αποκλεισμού μέλους, 
(β) βιβλίο πρακτικών Δ.Σ. και 
(γ) βιβλίο πρακτικών Γ.Σ.
(δ) βιβλίο κινητής και ακίνητης περιουσίας
(ε) βιβλίο εκθέσεων ορκωτών ελεγκτών
4. Το Δ.Σ. μπορεί να ορίσει την τήρηση και άλλων βιβλίων.
 
ΑΡΘΡΟ 21
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 
1. Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις με εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, όπως έχουν ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο, οι οποίες πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, τις χρηματοοικονομικές θέσεις και των αποτελεσμάτων χρήσεις. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει εγκαίρως:
i. Ισολογισμό
ii. Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης
iii. Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων
iv. Προσάρτημα
v. Κατάσταση Ταμειακών Ροών.
2. Οι ενέργειες πληρωμών καθώς και οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο υπογράφονται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο του Διοικητικό Συμβούλιο, από τον Γενικό Διευθυντή και τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών ή τον Λογιστή του συνεταιρισμού, υποβάλλονται προς έλεγχο στο Εποπτικό Συμβούλιο, ή στους Ορκωτούς Ελεγκτές του συνεταιρισμού σε περίπτωση που το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα του Συνεταιρισμού ξεπερνά το ποσό των 500.000 ευρώ, τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, οι οποίοι συντάσσουν σχετική έκθεση.
3. Οι οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση για έγκριση συνοδευόμενες από την έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου ή των ορκωτών λογιστών σε περίπτωση που το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα του Συνεταιρισμού ξεπερνά το ποσό των 500.000 ευρώ.
4. Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών δημοσιεύονται με ευθύνη του Διοικητικό Συμβούλιο σε δύο τουλάχιστον οικονομικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην έδρα του συνεταιρισμού, μέσα σε ένα μήνα από την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση.
 
ΑΡΘΡΟ 22
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
 
1. Ο συνεταίρος έχει δικαίωμα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Καθαρά κέρδη είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη όλων των εξόδων και των ζημιών παρελθουσών χρήσεων.
2. Ο χρόνος καταβολής των μερισμάτων από τα καθαρά κέρδη καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει τους δύο μήνες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.
3. Από τα καθαρά κέρδη του Συνεταιρισμού αφαιρούνται τα ποσοστά για τον σχηματισμό τακτικού ή έκτακτου αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος, και το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται προς τα μέλη ως ακολούθως α) το 2% ισομερώς κατ’ αναλογία των συνεταιριστικών μερίδων και β) το 98% αναλογικά με την προσφορά του κάθε μέλους στα έσοδα του Συνεταιρισμού. Για το λόγο αυτό με τη λήξη κάθε οικονομικής χρήσης καταρτίζεται από τον Προϊστάμενο των Οικονομικών Υπηρεσιών ή το Λογιστήριο εκτός των όσων αναφέρονται στο άρθρο 21  παρ. 2 και η κατάσταση συνεισφοράς του κάθε μέλους στα έσοδα του Συνεταιρισμού τόσο σε ευρώ όσο και σε ποσοστό επί του συνόλου. Βάσει της παραπάνω κατάστασης και με την έγκριση αυτής από τη Γενική Συνέλευση κατά στο άρθρο 21 παρ. 3 οριζόμενα γίνεται η διανομή των κερδών στα μέλη.
4. Προϋπόθεση για τη διανομή μερίσματος στους συνεταίρους είναι
α) η εκ μέρους αυτών εξόφληση της συνεταιριστικής τους μερίδας και
β) η συμμόρφωση τους με τις υποχρεώσεις τους που πηγάζουν από το παρόν καταστατικό, τις αποφάσεις των οργάνων του συνεταιρισμού και τη κείμενη νομοθεσία. Τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές μέλους προς το συνεταιρισμό, από οποιαδήποτε αιτία, συμψηφίζονται με το δικαίωμα του στη διανομή μερίσματος. Για τη μη διανομή μερίσματος και το συμψηφισμό κατά τα ανωτέρω, αρμόδιο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Αφού ληφθεί υπόψη η οικονομική κατάσταση του συνεταιρισμού, επιτρέπεται η διανομή προμερίσματος, με απόφαση του Διοικητικό Συμβούλιο του συνεταιρισμού.
ΑΡΘΡΟ 23
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
 
1. Το τακτικό αποθεματικό σχηματίζεται με την παρακράτηση ποσοστού τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) των καθαρών κερδών κάθε χρήσης. Η παρακράτηση δεν είναι υποχρεωτική όταν το ύψος του αποθεματικού έχει εξισωθεί με τη συνολική αξία των συνεταιριστικών μερίδων.
2. Έκτακτα και ειδικά αποθεματικά μπορούν να σχηματίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για την εκπλήρωση του σκοπού του συνεταιρισμού ειδικά δε για την κάλυψη ζημιών.
 
ΑΡΘΡΟ 24
ΚΑΛΥΨΗ ΖΗΜΙΩΝ
 
1. Αν ο συνεταιρισμός αδυνατεί να εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, ή αν κατά τη σύνταξη του ισολογισμού διαπιστωθεί ότι το παθητικό υπερβαίνει το ενεργητικό κατά το 1/3 του ποσού της συνολικής ευθύνης όλων των συνεταίρων, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει αμελλητί τη Γενική Συνέλευση με θέμα την επιβολή έκτακτης εισφοράς. Στη Γενική Συνέλευση υποβάλλεται ισολογισμός και έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την περιουσιακή κατάσταση του συνεταιρισμού και την προτεινόμενη έκτακτη εισφορά. Η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στα μέλη με απόφαση της Γενική Συνέλευσης που λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία των 2/3 παρισταμένων στη Γενική Συνέλευση μελών.
2. Πίνακας των εκτάκτων εισφορών που επιβλήθηκαν υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στο Ειρηνοδικείο για να κηρυχθεί εκτελεστό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΛΥΣΗ - ΠΤΩΧΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 25
ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΤΩΧΕΥΣΗ
 
1. Ο συνεταιρισμός διαλύεται:
α) αν τα μέλη του μειωθούν κάτω των 10,
β) όταν λήξει ο χρόνος διάρκειας του που ορίζει το καταστατικό και δεν αποφασίστηκε η παράτασή του από τη Γενική Συνέλευση, 
γ) με απόφαση της Γ.Σ., 
δ) αν κηρυχθεί σε πτώχευση.
Η διάλυση καταχωρίζεται στο μητρώο συνεταιρισμών του ειρηνοδικείου στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο συνεταιρισμός.
2. Τη διάλυση του συνεταιρισμού ακολουθεί η εκκαθάριση που διενεργείται από ειδικούς εκκαθαριστές που διορίζει η Γενική Συνέλευση.. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις, εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη. Το υπόλοιπο διανέμεται στους συνεταίρους ανάλογα με τις μερίδες τους.
3. Αν ο συνεταιρισμός κηρυχθεί σε πτώχευση, ακολουθείται η διαδικασία του εμπορικού νόμου. Στη περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 31, ο συνεταιρισμός κηρύσσεται σε πτώχευση:
α) με αίτηση οποιουδήποτε δανειστή, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση για την επιβολή έκτακτης εισφοράς και 
β)   με αίτηση του συνεταιρισμού ή οιουδήποτε δανειστή, αν η επιβολή έκτακτης εισφοράς αποτύχει. Αρμόδιο δικαστήριο είναι το Ειρηνοδικείο Αθηνών κι ο Ειρηνοδίκης Αθηνών εκτελεί καθήκοντα εισηγητή Δικαστή, ενώ σύνδικος διορίζεται ο υποδεικνυόμενος από την πλειοψηφία των πιστωτών, εκτός αν σπουδαίος λόγος δεν το επιτρέπει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 26
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
 
Με το παρόν καταστατικό εξουσιοδοτείται το Δ.Σ. να επιλέξει το σήμα του συνεταιρισμού και τη μορφή της σφραγίδας του.
 
ΑΡΘΡΟ 27
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
 
1. Οι έννοιες των όρων «συνεταίρος» και «μέλος» που χρησιμοποιούνται στο παρόν καταστατικό είναι ταυτόσημες.
2. Αν οιαδήποτε διάταξη του παρόντος κριθεί ανίσχυρη ή άκυρη, το κύρος των λοιπών διατάξεων του παρόντος δεν επηρεάζεται από την αιτία αυτή. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που νεότερος νόμος, κανονισμός ή απόφαση της Πολιτείας ή του αρμόδιου Δικαστηρίου, καταργήσει ή τροποποιήσει με τρόπο υποχρεωτικό μία ή περισσότερες διατάξεις του παρόντος.
 
ΑΡΘΡΟ 28
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
1. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή που εξέλεξε η ιδρυτική Γενική Συνέλευση της 31/5/2007 θα φροντίσει για την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα διοικεί και εκπροσωπεί τον συνεταιρισμό, με αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου. Με την έγκριση του παρόντος, ο Πρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής οφείλει να προσκαλέσει σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 12 του παρόντος τα μέλη του συνεταιρισμού σε Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
2. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται από τους:
α) Κίμων Κλωνάρη, Πρόεδρο
β) Αναστασία Τζαμπαζλή
γ) Μάριο Παπαδάκη
δ) Αθηνά Βυθούλκα
ε) Παναγιώτα Θανοπούλου
ΑΡΘΡΟ 29
 
1. Το καταστατικό αυτό, που αποτελείται από 29 άρθρα, εγκρίθηκε στη Γενική Συνέλευση των ιδρυτικών μελών του συνεταιρισμού στην Αθήνα την 31/5/2007 και τροποποιήθηκε κατά τη Γενική Συνέλευση την 8η Φεβρουαρίου 2009.
2. Οι τροποποιήσεις του καταστατικού θα υποβληθούν προς έγκριση στο Ειρηνοδικείο Αθηνών και μετά την έγκρισή τους και την καταχώρηση στο Μητρώο συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Αθηνών, θα αρχίσει η ισχύς τους.
 
ΓΙΑ ΤΟΝ Σ.Ε.Π.Π.Π.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΚΙΜΩΝ ΚΛΩΝΑΡΗΣ
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΖΑΜΠΑΖΛΗ