ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΗΝΥΜΑ: Επανέλεγχος του ορίου υπερανάληψης στα Μέλη του Σ.Ε.Π.Π.Π.

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011 21:09

 
Καλούνται όλα τα Μέλη του Σ.Ε.Π.Π.Π. που έχουν όριο υπερανάληψης στους ειδικούς λογαριασμούς τους να προσέλθουν στο Κατάστημα που υπέβαλαν τα δικαιολογητικά τους και να ζητήσουν την ανανέωση της, καθώς το εγκριθέν κάθε φορά όριο από την Εθνική Τράπεζα ισχύει για δώδεκα μήνες από την ημερομηνία αξιολόγησης του αιτήματος από την Διεύθυνση Πιστοδοτήσεων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ημερομηνία λήξης του ήδη εγκριθέντος ορίου αναγράφεται στο τελικό έγγραφο που υπογράψατε στην Εθνική με τον τίτλο «ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ», στο οποίο ορίζεται το ύψος της υπερανάληψης και οι όροι χορήγησης της.
 
Ελέγξτε στο σχετικό άρθρο για να δείτε μέχρι ποια ημερομηνία παρέχεται το δικαίωμα χρήσης του ορίου. Για να μην μεσολαβήσει αναστολή του ορίου σας (άρα και διακοπή σας από την δραστηριότητα είσπραξης λογαριασμών), θα πρέπει να υποβάλετε τα δικαιολογητικά σας  εμπρόθεσμα. Δηλαδή τις πρώτες ημέρες του μήνα που λήγει το όριο, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος αφενός για την υποβολή του αιτήματος από το Κατάστημα στις Πιστοδοτήσεις, αφετέρου για την αξιολόγηση του από το αρμόδιο Εγκριτικό Όργανο.
 
Το Κατάστημα θα σας ζητήσει τα οικονομικά στοιχεία του τρέχοντος έτους, δηλαδή τα Ε1 και Ε3, το εκκαθαριστικό σημείωμα 2011 και -κατά περιπτώσεις- ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ.
 
Το ειδικό έντυπο που θα υπογράψετε στην Τράπεζα και θα αναφέρει τη νέα πλέον ημερομηνία λήξης του ορίου σας, ονομάζεται «ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΟΡΙΟΥ ΣΕΠΠΠ».Υπόδειγμα του βρίσκεται αναρτημένο στην περιοχή μόνο για μέλη.
Όσα Μέλη διαπιστώσετε ότι το όριο σας λήγει στο τέλος του Νοέμβρη, τότε θα πρέπει να επισκεφθείτε αμέσως την Τράπεζα και να ζητήσετε ανανέωση.
 
Και όσοι δεν έχετε αντίγραφο από την αρχική έγκριση σας, ζητήστε το τώρα από την Τράπεζα, ώστε να είστε ενημερωμένοι εγκαίρως.
ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ, ΠΑΝΤΟΤΕ ΝΑ ΖΗΤΑΤΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΕώστε να γνωρίζετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας. ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟ ΝΑ ΣΑΣ ΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ.
 
Υπενθυμίζεται ότι το ποσό της υπερανάληψης, μέχρι ποιό ύψος δηλαδή σας καλύπτει η Τράπεζα, τίθεται ως ανώτατο όριο συναλλαγών στο ατομικό σας πρόγραμμα και μέχρι το ποσό αυτό δικαιούσθε να εξοφλείτε. ʼρα για να διατηρείται το δικαίωμα κάθε Εισπράκτορα ενεργό απαιτείται να είναι ενεργή και η υπερανάληψη – κάλυψη της Εθνικής Τράπεζας σε αυτόν. Διαφορετικά, διακόπτεται η σύνδεση με τη Μηχανογράφηση του Σ.Ε.Π.Π.Π., το ατομικό πρόγραμμα κλειδώνει και ξανανοίγει όταν ο Σ.Ε.Π.Π.Π. ενημερωθεί από την Εθνική για την επανέγκριση του ορίου.
Για τον Συνεταιρισμό το σύστημα αυτό αποτελεί την εγγύηση ότι κατά τις ημέρες της εκκαθάρισης θα μπορεί πάντοτε να εισπράττει το ποσό που οφείλει κάθε Εισπράκτορας, στην περίπτωση που δεν προσέλθει ο ίδιος για να το καταθέσει. Αυτό με τη σειρά του εξασφαλίζει ότι και οι εταιρίες με τις οποίες συνάπτει συμφωνίες ο Συνεταιρισμός για την ηλεκτρονική εξόφληση των λογαριασμών των καταναλωτών τους, θα λαμβάνουν πάντοτε το προϊόν είσπραξης του Δικτύου που τους αντιστοιχεί, έγκαιρα και στο σύνολο του.
 
Τέλος, υπενθυμίζουμε την απαλλαγή των Μελών του Σ.Ε.Π.Π.Π. από τα ετήσια διαχειριστικά έξοδα για την υπερανάληψη εφόσον αυτή δεν ενεργοποιείται (είστε δηλαδή πάντοτε συνεπείς στις καταβολές σας, άρα ο Σ.Ε.Π.Π.Π. δεν χρεώνει τους λογαριασμούς σας). Αν κάποιος υπάλληλος λανθασμένα σας ενημερώσει για το αντίθετο, του ζητάτε να ανατρέξει στο μήνυμα που απεστάλη σε όλα τα τερματικά της Εθνικής Τράπεζας με αριθμό 99799146 και ημερομηνία 1/11/2010, το οποίο περιέχει ακριβώς την απαλλαγή αυτή.
 
Παρακαλείσθε να μην αμελήσετε την παραπάνω διαδικασία και να προβείτε αμέσως σε όλες τις ενέργειες για την ανανέωση του ορίου σας, καθώς είναι απαραίτητο για την απρόσκοπτη δραστηριοποίηση σας ως Εισπράκτορες λογαριασμών.
 
Αν χρειάζεστε βοήθεια ή διευκρινίσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Σ.Ε.Π.Π.Π..