Νέα από τη συνεργασία του Συνεταιρισμού και των Μελών του με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011 09:45

 
Σας ενημερώνουμε – και αρκετά Μέλη ήδη θα το έχετε διαπιστώσει - ότι εφεξής για την κατάθεση των εισπράξεων Δ.Ε.Η. στον λογαριασμό του Συνεταιρισμού στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας θα καταβάλλεται ως προμήθεια στην Τράπεζα, για τη διασφάλιση και τη διεκπεραίωση της ειδικής αυτής συναλλαγής, το ποσό των 0,70€ αντί του έως τώρα ισχύοντος 0,90€.
 
Ο Σ.Ε.Π.Π.Π., ασκώντας το σχετικό δικαίωμα του από τη συμφωνία με την Εθνική, υπέβαλε αίτημα για έκπτωση στην τιμολόγηση της υπηρεσίας προς τα Μέλη του. Η Εθνική εκτιμώντας τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του Σ.Ε.Π.Π.Π., τόσο από την άποψη των συνεργασιών όσο και από τη συμμετοχή όλο και περισσότερων Μελών, ενέκρινε την παραπάνω έκπτωση που είναι της τάξεως του 22,2%. Το ποσό αυτό κρίνεται ικανοποιητικό, ειδικά αν λάβει κανείς υπόψη ότι για την παροχή της δικής μας αντίστοιχης υπηρεσίας προς το κοινό (μηχανογραφημένη είσπραξη, ασφάλεια της συναλλαγής), καταβάλλονται 0,75€.
 
Και εννοείται βεβαίως ότι με κάθε επέκταση των δραστηριοτήτων μας θα επιδιώκονται κάθε φορά καλύτεροι και πιο οικονομικοί όροι στη συνεργασία του Συνεταιρισμού και των Μελών του με την Εθνική Τράπεζα.
 
Τέλος, όσον αφορά τη διεύρυνση χορήγησης του δικαιώματος Υπερανάληψης (overdraft) και στους λογαριασμούς όψεως των εταιριών  - Μελών του Σ.Ε.Π.Π.Π. (Ο.Ε./Ε.Ε/ κοινωνίες), το νέο ειδικό προϊόν της Εθνικής Τράπεζας για τον Σ.Ε.Π.Π.Π., με την ονομασία «Λογαριασμός Όψεως Εταιριών – Μέλη του Σ.Ε.Π.Π.Π.» οδεύει προς την ολοκλήρωση του. Πολύ σύντομα θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να δημοσιεύσουμε την ακριβή ημερομηνία που θα είναι διαθέσιμο στις ομόρρυθμες εταιρίες για τη διασφάλιση των εισπράξεων και την εξυπηρέτηση της ρευστότητας τους, όσον αφορά την δραστηριότητα είσπραξης λογαριασμών μέσω του Σ.Ε.Π.Π.Π..
 
Χρήσιμο πάντως είναι να γνωρίζετε από τώρα ότι εκτός των βασικών δικαιολογητικών για όλες τις επιχειρήσεις (βεβαίωση έναρξης, οικονομικά στοιχεία τριετίας, ενημερότητες) θα απαιτείται και ηυποβολή επικυρωμένων αντιγράφων πλήρους σειράς του Καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεων της εταιρίας σας.