Πίστωση αμοιβής νέων Εισπρακτόρων για την ηλεκτρονική είσπραξη λογαριασμών

Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2011 07:47

 
Η καταβολή της μηνιαίας προμήθειας – καθαρής αμοιβής στα Μέλη του Σ.Ε.Π.Π.Π. και Εισπράκτορες λογαριασμών, καταβάλλεται το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα και αφορά την δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα.
 
Για να πιστώνεται η αμοιβή σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε με φαξ στον αριθμό 210 5236367 τα εξής δύο δικαιολογητικά:
 
1. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας ενός λογαριασμού Ταμιευτηρίου της Εθνικής Τράπεζας, στην οποία αποτυπώνεται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο σας (συνδικαιούχος/συνδικαιούχοι επιτρέπονται) και ο αριθμός του λογαριασμού.
 
Προσοχή: η αμοιβή ΔΕΝ πιστώνεται στον όψεως σας, ο οποίος λειτουργεί μόνο για την κάλυψη των εισπράξεων σας.
2. Τη Βεβαίωση Έναρξης Επιτηδεύματος (φυσικού προσώπου ή εταιρίαςστην Εφορία και όποιες τυχόν μεταβολές.